Τ?λο? του μ?να, τα τ?λη τη? pachinko α?θουσα του χαρακτηριστικο? (περ?οδο? αποκατ?σταση? ? ανοικτο? κ?κλου ζω?? του?)

※ ε?ναι απλ?? το τ?λο? τη?

 

pachinko α?θουσα Ανατρ?ξτε ω? μια τ?ση για ολ?κληρη τη βιομηχαν?α, νομ?ζω ?τι ε?ναι κ?ποιοι ?νθρωποι που ?χουν ακο?σει τι? φ?με? ?τι δεν θα τα ?ξω. Στην πραγματικ?τητα, αυτ? ε?ναι σωστ?. Το τ?λο? τη? α?θουσα? pachinko ε?ναι, στα περισσ?τερα απ? τα καταστ?ματα, παρακαλ? σκεφτε?τε ?τι την περ?οδο αποκατ?σταση?. Προ? το επιχειρηματικ? σχ?διο σαφ??, ?κανε την ?ρα τη? τελικ?? ρ?θμιση?. (Ε?ναι αν ?λλη πλευρ? που, αν δεν κ?νουν πολ? απ? την απελευθ?ρωση μπ?λα μ?χρι αυτ? τη στιγμ?, υπ?ρχει και μια περ?πτωση να μειωθε?.) _ X000D_ ?πω? η αντικατ?σταση και τη διαφ?μιση των εξ?δων
Xintai ?τι η εκδ?λωση που πραγματοποι?θηκε ε?ναι, ?πω? τα ?ξοδα απ? την αρχ? του μ?να το ποσ? ?χει προσδιορισθε?. αντικατ?σταση

 

Xintai ε?ναι επ?ση? υπε?θυνη για το τ?λο? του μ?να, τα ?ξοδα, δεδομ?νου ?τι συν?βη στι? αρχ?? του μ?να, το ποσ? αυτ? θα ?ρθει αναπ?φευκτα αν?καμψη καθ?σταται αναγκα?α. Αν π?νε σ?μφωνα με το σχ?διο, δεν χρει?ζεται καν να ε?ναι τ?σο πολ? ανακτηθε? ακ?μα και το τ?λο? του μ?να, τα πρ?γματα που Pachinko ε?ναι κ?τι ακ?μα ?πω? τα τυχερ? παιχν?δια που ε?ναι ανοιχτ?. Εν? παρακολουθε?τε τα δεδομ?να

 

, την πλατφ?ρμα τη? πληρωμ?? τη? ρο?? και του? κατασκευαστ?? των χαρακτηριστικ?ν, στο τ?λο?, σε συνδυασμ? με τη δικ? του? εμπειρ?α, κλπ, χτ?πησε το καρφ?, γιατ? θα καθορ?σει τη σειρ?, φυσικ?, ?ξω απ? την απροσδ?κητη ? φ?γει, το γεγον?? ?τι or've που ε?ναι πολ? συχν? στον κ?σμο.

 

Σε Ω? εκ το?του pachinko α?θουσα, για την τελικ? ρ?θμιση του λειτουργικο? κ?ρδου?, απ? περ?που στι? 20 κ?θε μ?να, ?ρχισε να σφ?ξετε το καρφ?, ? με?ωση τη? ρ?θμιση? του Horukon, εισ?γετε την αν?κτηση του συστ?ματο?. Μιλ?ντα? για του? οπο?ου? αυτ? τη φορ?, ε?ναι η 25η κ?θε μ?να στο ευρ? κοιν?, θα ε?ναι ημ?ρα πληρωμ?? σα?. Αν υπ?ρχουν μισθ?, αν ?χι ?ξω, οι πελ?τε? μου να κυνηγ?σει τη ν?κη απ '?τι συν?θω?. Περισσ?τερο απ? ?, τι στην αρχ? του μ?να ? μ?σα, ε?ναι ?τι μπορε? να μου με τα μετρητ?.

 

Επιπλ?ον, το γεγον?? ?τι με κυνηγο?ν ε?ναι λ?γο πολ? ?, τι συν?θω?, ακ?μα και αν οι αυστηρο? ?ροι των νυχι?ν και των ρυθμ?σεων, οι πωλ?σει? ε?ναι επ?νω, θα ε?ναι σε θ?ση να αυξ?σει το μικτ? κ?ρδο?. Λ?γε? μ?ρε? απ? τα 25 ημ?ρα π?ρα πολ? για την α?θουσα, πωλ?σει?, χωρ?? να εκδ?δεται επ?ση? να εκτελ?σετε μικτο? κ?ρδου? ?θεσε, επ?ση?, γ?νεται στο γεγον?? ?τι κατ? τη δι?ρκεια τη? κερδ?ζουν επ?ση? τα μ?γιστα σε ?να μ?να.

 

ποιο βαθμ? Το γεγον?? ?τι ο?τε η αν?καμψη του χρ?νου, ?τσι ?στε να ?ρθει συμμετ?χουν στην καθυστ?ρηση απ? το επιχειρηματικ? σχ?διο του κ?θε καταστ?ματο?, δεν λ?νε κατηγορηματικ?, ?ταν ?χετε λ?βει ?να μεγ?λο υστερο?ν απ? τα ακαθ?ριστα σχ?διο κ?ρδο?, την αν?κτηση και πλ?του?, θα α?ξηση? φυσικ?.

 

το τ?λο? του μ?να, τα ν?χια προσαρμογ?? και ρυθμ?σει?, καθ??, Αν περιμ?νετε πολλ? ?ρα και απ?τυχε ακ?μα και μια μ?ρα, το ακαθ?ριστο δρ?μο στ?χο το κ?ρδο? δεν θα ε?ναι πλ?ον να ληφθο?ν πλ?ρω?. Σε πολ? το πρ?γραμμα λειτουργ?α? τη? α?θουσα? Pachinko ε?ναι ο κ?σμο? που ε?ναι οι πωλ?σει?, τ?σο σε ?να ακριβ? σ?νολο του μικτο? κ?ρδου?.

 

η ?δια προσαρμογ? καρφι?ν, σημα?νει επ?ση? ?τι τ?θεται το σ?νολο, σε σ?γκριση με την αρχ? του μ?να ? μ?σα, ε?ναι το πλ?το? του απροσδ?κητου γ?νεται μικρ?τερο τ?λο? του μ?να να επιτρ?πεται. Ακ?μη και μια μικρ?, ?στε να ανακτηθε? αξι?πιστα, ε?ναι να προσπαθ?σουμε να αποτ?χει χωρ?? προσαρμογ? μ?νο, μπορε?τε ψυχολογικ? κατ?σταση μετ? το τ?λο? τη? πλευρ?? τη? διο?κηση?.

 

μ?νο και μ?νο επειδ?, για να γ?νει η ?λη στ?ση στην ?δια κατ?σταση, ε?ναι λογικ? να το χρ?νο. Για το σοβαρ? προσαρμογ?? ε?ναι μ?νο μερικ? μ?νο τ?νο τη? πληρωμ?? ε?ναι π?ρα πολ? καλ?. Ο π?νακα? που ε?ναι μια φυσιολογικ? προσαρμογ? των νυχι?ν και Horukon που επ?ση?, υπ?ρχουν μια χαρ?. Επιπλ?ον, υποδοχ?, κλπ, για να ε?ναι ε?κολα που η αλλαγ? απ? την προσαρμογ? καρφι?ν, ε?ναι ε?κολο να αναμ?νεται απ? την μπ?λα ?ξω σε σχ?ση με το Pachinko.

 

το τ?λο? τη? σχισμ??, σε σ?γκριση με το Pachinko, στο παιχν?δι, δεν πα?ρνετε τη βο?θει? σα?, αλλ? λ?γεται ?τι ε?ναι μια δυσμεν?? κατ?σταση. Το τ?λο? του μ?να για να μην ξεχν?με το γεγον?? ?τι ε?ναι η περ?οδο? αν?καμψη?, να εξετ?σει το β?θρο στ?χο?, ε?ναι καλ?τερο να πα?ξει χωρ?? π?ρα πολ? κυνηγ?ντα? ?να χτ?πημα π?ρα πολ?. Ε?ναι το πλ?το? του απροσδ?κητου γ?νεται μικρ?τερο τ?λο? του μ?να να ε?ναι. Ακ?μη και μια μικρ?, ?στε να ανακτηθε? αξι?πιστα, ε?ναι να προσπαθ?σουμε να αποτ?χει χωρ?? προσαρμογ? μ?νο, μπορε?τε ψυχολογικ? κατ?σταση μετ? το τ?λο? τη? πλευρ?? τη? διο?κηση?.

 

μ?νο και μ?νο επειδ?, για να γ?νει η ?λη στ?ση στην ?δια κατ?σταση, ε?ναι λογικ? να το χρ?νο. Για το σοβαρ? προσαρμογ?? ε?ναι μ?νο μερικ? μ?νο τ?νο τη? πληρωμ?? ε?ναι π?ρα πολ? καλ?. Ο π?νακα? που ε?ναι μια φυσιολογικ? προσαρμογ? των νυχι?ν και Horukon που επ?ση?, υπ?ρχουν μια χαρ?. Επιπλ?ον, υποδοχ?, κλπ, για να ε?ναι ε?κολα που η αλλαγ? απ? την προσαρμογ? καρφι?ν, ε?ναι ε?κολο να αναμ?νεται απ? την μπ?λα ?ξω σε σχ?ση με το Pachinko.

 

το τ?λο? τη? σχισμ??, σε σ?γκριση με το Pachinko, στο παιχν?δι, δεν πα?ρνετε τη βο?θει? σα?, αλλ? λ?γεται ?τι ε?ναι μια δυσμεν?? κατ?σταση. Το τ?λο? του μ?να για να μην ξεχν?με το γεγον?? ?τι ε?ναι η περ?οδο? αν?καμψη?, να εξετ?σει το β?θρο στ?χο?, ε?ναι καλ?τερο να πα?ξει χωρ?? π?ρα πολ? κυνηγ?ντα? ?να χτ?πημα π?ρα πολ?. Ε?ναι το πλ?το? του απροσδ?κητου γ?νεται μικρ?τερο τ?λο? του μ?να να ε?ναι. Ακ?μη και μια μικρ?, ?στε να ανακτηθε? αξι?πιστα, ε?ναι να προσπαθ?σουμε να αποτ?χει χωρ?? προσαρμογ? μ?νο, μπορε?τε ψυχολογικ? κατ?σταση μετ? το τ?λο? τη? πλευρ?? τη? διο?κηση?.

 

μ?νο και μ?νο επειδ?, για να γ?νει η ?λη στ?ση στην ?δια κατ?σταση, ε?ναι λογικ? να το χρ?νο. Για το σοβαρ? προσαρμογ?? ε?ναι μ?νο μερικ? μ?νο τ?νο τη? πληρωμ?? ε?ναι π?ρα πολ? καλ?. Ο π?νακα? που ε?ναι μια φυσιολογικ? προσαρμογ? των νυχι?ν και Horukon που επ?ση?, υπ?ρχουν μια χαρ?. Επιπλ?ον, υποδοχ?, κλπ, για να ε?ναι ε?κολα που η αλλαγ? απ? την προσαρμογ? καρφι?ν, ε?ναι ε?κολο να αναμ?νεται απ? την μπ?λα ?ξω σε σχ?ση με το Pachinko.

 

το τ?λο? τη? σχισμ??, σε σ?γκριση με το Pachinko, στο παιχν?δι, δεν πα?ρνετε τη βο?θει? σα?, αλλ? λ?γεται ?τι ε?ναι μια δυσμεν?? κατ?σταση. Το τ?λο? του μ?να για να μην ξεχν?με το γεγον?? ?τι ε?ναι η περ?οδο? αν?καμψη?, να εξετ?σει το β?θρο στ?χο?, ε?ναι καλ?τερο να πα?ξει χωρ?? π?ρα πολ? κυνηγ?ντα? ?να χτ?πημα π?ρα πολ?.