Το κ?στο? εργασ?α? ε?ναι συχν? μια α?θουσα Pachinko ε?ναι δ?σκολο να με?ωση στον πελ?τη

■ Τι ?χει αρχ?σει να

 

μετ? απ? ?λα pachinko α?θουσα τη? διαχε?ριση? και τη με?ωση τη? μπ?λα? ?ξω απ? τι? πωλ?σει?, ε?ναι γιατ? ε?ναι προ? το συμφ?ρον τη? εταιρε?α? με?ον τα δι?φορα ?ξοδα.

 

Με ?λλα λ?για, ε?ν π?ρα πολ? η χρ?ση των δαπαν?ν, θα πρ?πει να κοπε? ε?ναι τα χρ?ματα να μειωθε? στον πελ?τη απ? το ποσ? των πωλ?σεων. Σε τ?τοιε? περιπτ?σει?, η απ?δοση μικρ?φωνο και φωτισμο??, τη μουσικ? και τα παρ?μοια, ?τσι ?στε να κατευθ?νει το π?χο? πιθαν?, α? μην ξεγελι?στε. Πληκτρολογ?στε το κ?ριο θ?μα

 

, αλλ? υπ?ρχουν και το κ?στο? εργασ?α? σε ?ναν απ? αυτο?? του? λογαριασμο?? για ?να μεγ?λο β?ρο? στο κ?στο? του Pachinkoya. Απ? που βγα?νει ε?ναι μια πιθαν?τητα που δεν μπορε? να περιοριστε? στην πληρωμ? προ? τον πελ?τη και εδ? π?ρα πολ? να χρησιμοποι?σει τα χρ?ματα, αλλ? θα πρ?πει να ελ?γξετε ω? ?να? απ? του? δε?κτε?.

 

 

 

 

το αντ?στοιχο κ?στο? εργασ?α? α?θουσε? pachinko, μπορε?τε να κ?νετε ?να πολ? αναγκα?ο αριθμ? των ανθρ?πων;

 

καταστ?ματα pachinko, και τα καταστ?ματα ?χουν καθιερ?σει ?να σ?στημα για να μετρ?σει την πληρωμ? ονομ?ζεται αυτ?ματα την προσωπικ? του συστ?ματο?, ? να γ?νουν ?να κουτ? ε?ναι γεμ?το β?λει την μπ?λα στο κουτ? του δολαρ?ου, ?ταν θα π?τε στο σπ?τι, να ζητ?σει να ρο? ονομ?ζεται ο εργαζ?μενο? ?, μπορε? να διαιρεθε? σε ?ναν pachinko α?θουσα του κανονικο? συστ?ματο?. Μιλ?ντα? για το ?ργο των εργαζομ?νων στι? α?θουσε? pachinko

 

που ?χουν εισαγ?γει ?να προσωπικ? σ?στημα, θα ε?ναι μ?νο σε ?να γενικ? προβλ?ματα επεξεργασ?α?. Στη Οι α?θουσε? pachinko σκ?ψη? με ?μφαση στην εξυπηρ?τηση των πελατ?ν, ?χουμε τ?ρα ?χουν εισαχθε? πολλ?. Στα προσωπικ? συστ?ματα, του? εργαζ?μενου?, και μον?πλευρο περιπολικ? πιο νησ? ? μια προειδοπο?ηση ?τι, αν δεν υπ?ρχουν ?ποπτε? πελ?τε?, δεν μπορε? ποτ? να ε?ναι μ?νο γι 'αυτ? και το μηχ?νημα Pachinko καθαρισμο? ?τι ? απ?ντηση στο ερ?τημ? σα?. Επειδ? ε?ναι

 

, θα ε?ναι αρκετ? για να θ?σει τρει? απ? τι? 300 μον?δε? την τρ?πα απ? δ?ο ?τομα. Επιπλ?ον, επειδ? ο πελ?τη? μα? κ?νει ?λα απ? τον εαυτ? σα?, εντ?ξει με αυτ?ν τον αριθμ? των ατ?μων, ανεξ?ρτητα απ? την επιχε?ρηση. Σε pachinko α?θουσα των προσωπικ?ν εισαγωγ? του συστ?ματο?, ε?ν ο αριθμ?? αυτ?? ? περισσ?τερε? απ? τι? υπαλλ?λου? ε?χε, μπορε? να ?χετε π?ρα πολ? το κ?στο? εργασ?α?.
_ x000D_ αντ?στροφα, στην α?θουσα Pachinko το οπο?ο ε?ναι ανοιχτ? στο συνηθισμ?νο σ?στημα, ?χει γ?νει αρκετ? ε?ν ο αριθμ?? των υπαλλ?λων που απαιτο?νται. Οι α?θουσε? pachinko που ?χουν εισαγ?γει ?να προσωπικ? σ?στημα, επειδ? το ποσ? τη? εργασ?α? να ?ρθουν σε ?λα τα διαφορετικ?. Σε ?να τυπικ? σ?στημα, η ανταλλαγ? αγελ?δα μετρητ?ν, την εργασ?α περν?ντα? μια μπ?λα δολ?ρια πλα?σιο για να μετρητ? ψεκασμο?, π?νακα? αντιμετ?πιση προβλημ?των, pachinko καθαρισμ? τη? μηχαν??, ?χουμε την υποστ?ριξη πελατ?ν και δι?φορε? εργασ?ε?. Απ? τη στιγμ? που θα πραγματοποιηθε? στην υπηρεσ?α τη?

 

?λοι οι εργαζ?μενοι, αν η παραγωγ? ανεβα?νει, ?χει γ?νει απαρα?τητο εργαζομ?νων κατ? το ποσ? αυτ?.

 

σ?μερα, ?ταν περι?ρισε τον αριθμ? των εργαζομ?νων μ?νο και μ?νο επειδ? ε?ναι ελε?θερο χρ?νο, ?στε, αν απ? κ?θε πρ?ξη τ?χη γ?νεται καλ?τερη, η υπηρεσ?α δεν θα ε?ναι πλ?ον υποβαθμισμ?νε? σε σ?ντομα. Για να αποφευχθε? κ?τι τ?τοιο, σε α?θουσε? pachinko που πα?ρνουν το κανονικ? σ?στημα, αν υπ?ρχει ?να? αριθμ?? των εγκατεστημ?νων περ?που 300 μον?δε?, απ? τι? τ?σσερι? των ?ξι εργαζ?μενοι πρ?πει να πηγα?νει στη δουλει? κ?θε μ?ρα.

 

αυτ?, ακ?μη και αν αυτ? το σ?στημα ακ?μα και τα ανταλλακτικ? τη? ημ?ρα? χωρ?? να τρ?χει, δεν αλλ?ζουν ποτ?.

 

?τσι, ακ?μα κι αν οι κανονικ?? εργαζ?μενοι pachinko σαλ?νι ?χουν χρ?νο πιθαν?ν του συστ?ματο?, θα ε?ναι ο τρ?πο? με καν?να κ?στο? εργασ?α?. Σε καθημεριν? λειτουργ?α

 

δεν υπ?ρχουν α?θουσε? pachinko, φυσικ?, γιατ? μπορε? επ?ση? να ε?ναι ?τι η υπερβολικ? χρ?ση του κ?στου? εργασ?α? δεν λ?ει κατηγορηματικ?, να εξετ?σει τη γενικ?. Με τον τρ?πο αυτ?, το γεγον?? ?τι αν δεν υπ?ρχει κατ?χρηση του κ?στου? εργασ?α?, θα διαφ?ρουν σημαντικ? αν?λογα με το σ?στημα εισαγωγ??.

 

Αν Kakare πολλ? κ?στο? εργασ?α?, η επ?πτωση βγα?νει σε καν?να μικρ? κ?ρδο? ε?ναι, αυτ? ε?ναι σωστ?. ? στην pachinko σαλ?νι για να π?ει μαζ? σα?, α?θουσε? pachinko χρησιμοποιε?τε ?να σπ?ταλο κ?στο? εργασ?α? ε?ναι, δοκιμ?στε μια μικρ? παρατ?ρηση. Εργασ?α, π?νακα? αντιμετ?πιση προβλημ?των, pachinko καθαρισμ? τη? μηχαν??, ?χουμε την υποστ?ριξη πελατ?ν και δι?φορε? εργασ?ε?. Απ? τη στιγμ? που θα πραγματοποιηθε? στην υπηρεσ?α τη?

 

?λοι οι εργαζ?μενοι, αν η παραγωγ? ανεβα?νει, ?χει γ?νει απαρα?τητο εργαζομ?νων κατ? το ποσ? αυτ?.

 

σ?μερα, ?ταν περι?ρισε τον αριθμ? των εργαζομ?νων μ?νο και μ?νο επειδ? ε?ναι ελε?θερο χρ?νο, ?στε, αν απ? κ?θε πρ?ξη τ?χη γ?νεται καλ?τερη, η υπηρεσ?α δεν θα ε?ναι πλ?ον υποβαθμισμ?νε? σε σ?ντομα. Για να αποφευχθε? κ?τι τ?τοιο, σε α?θουσε? pachinko που πα?ρνουν το κανονικ? σ?στημα, αν υπ?ρχει ?να? αριθμ?? των εγκατεστημ?νων περ?που 300 μον?δε?, απ? τι? τ?σσερι? των ?ξι εργαζ?μενοι πρ?πει να πηγα?νει στη δουλει? κ?θε μ?ρα.

 

αυτ?, ακ?μη και αν αυτ? το σ?στημα ακ?μα και τα ανταλλακτικ? τη? ημ?ρα? χωρ?? να τρ?χει, δεν αλλ?ζουν ποτ?.

 

?τσι, ακ?μα κι αν οι κανονικ?? εργαζ?μενοι pachinko σαλ?νι ?χουν χρ?νο πιθαν?ν του συστ?ματο?, θα ε?ναι ο τρ?πο? με καν?να κ?στο? εργασ?α?. Σε καθημεριν? λειτουργ?α

 

δεν υπ?ρχουν α?θουσε? pachinko, φυσικ?, γιατ? μπορε? επ?ση? να ε?ναι ?τι η υπερβολικ? χρ?ση του κ?στου? εργασ?α? δεν λ?ει κατηγορηματικ?, να εξετ?σει τη γενικ?. Με τον τρ?πο αυτ?, το γεγον?? ?τι αν δεν υπ?ρχει κατ?χρηση του κ?στου? εργασ?α?, θα διαφ?ρουν σημαντικ? αν?λογα με το σ?στημα εισαγωγ??.

 

Αν Kakare πολλ? κ?στο? εργασ?α?, η επ?πτωση βγα?νει σε καν?να μικρ? κ?ρδο? ε?ναι, αυτ? ε?ναι σωστ?. ? στην pachinko σαλ?νι για να π?ει μαζ? σα?, α?θουσε? pachinko χρησιμοποιε?τε ?να σπ?ταλο κ?στο? εργασ?α? ε?ναι, δοκιμ?στε μια μικρ? παρατ?ρηση. Εργασ?α, π?νακα? αντιμετ?πιση προβλημ?των, pachinko καθαρισμ? τη? μηχαν??, ?χουμε την υποστ?ριξη πελατ?ν και δι?φορε? εργασ?ε?. Απ? τη στιγμ? που θα πραγματοποιηθε? στην υπηρεσ?α τη?

 

?λοι οι εργαζ?μενοι, αν η παραγωγ? ανεβα?νει, ?χει γ?νει απαρα?τητο εργαζομ?νων κατ? το ποσ? αυτ?.

 

σ?μερα, ?ταν περι?ρισε τον αριθμ? των εργαζομ?νων μ?νο και μ?νο επειδ? ε?ναι ελε?θερο χρ?νο, ?στε, αν απ? κ?θε πρ?ξη τ?χη γ?νεται καλ?τερη, η υπηρεσ?α δεν θα ε?ναι πλ?ον υποβαθμισμ?νε? σε σ?ντομα. Για να αποφευχθε? κ?τι τ?τοιο, σε α?θουσε? pachinko που πα?ρνουν το κανονικ? σ?στημα, αν υπ?ρχει ?να? αριθμ?? των εγκατεστημ?νων περ?που 300 μον?δε?, απ? τι? τ?σσερι? των ?ξι εργαζ?μενοι πρ?πει να πηγα?νει στη δουλει? κ?θε μ?ρα.

 

αυτ?, ακ?μη και αν αυτ? το σ?στημα ακ?μα και τα ανταλλακτικ? τη? ημ?ρα? χωρ?? να τρ?χει, δεν αλλ?ζουν ποτ?.

 

?τσι, ακ?μα κι αν οι κανονικ?? εργαζ?μενοι pachinko σαλ?νι ?χουν χρ?νο πιθαν?ν του συστ?ματο?, θα ε?ναι ο τρ?πο? με καν?να κ?στο? εργασ?α?. Σε καθημεριν? λειτουργ?α

 

δεν υπ?ρχουν α?θουσε? pachinko, φυσικ?, γιατ? μπορε? επ?ση? να ε?ναι ?τι η υπερβολικ? χρ?ση του κ?στου? εργασ?α? δεν λ?ει κατηγορηματικ?, να εξετ?σει τη γενικ?. Με τον τρ?πο αυτ?, το γεγον?? ?τι αν δεν υπ?ρχει κατ?χρηση του κ?στου? εργασ?α?, θα διαφ?ρουν σημαντικ? αν?λογα με το σ?στημα εισαγωγ??.

 

Αν Kakare πολλ? κ?στο? εργασ?α?, η επ?πτωση βγα?νει σε καν?να μικρ? κ?ρδο? ε?ναι, αυτ? ε?ναι σωστ?. ? στην pachinko σαλ?νι για να π?ει μαζ? σα?, α?θουσε? pachinko χρησιμοποιε?τε ?να σπ?ταλο κ?στο? εργασ?α? ε?ναι, δοκιμ?στε μια μικρ? παρατ?ρηση. ?ταν πρ?κειται να λειτουργ?σει.

 

αυτ?, ακ?μη και αν αυτ? το σ?στημα ακ?μα και τα ανταλλακτικ? τη? ημ?ρα? χωρ?? να τρ?χει, δεν αλλ?ζουν ποτ?.

 

?τσι, ακ?μα κι αν οι κανονικ?? εργαζ?μενοι pachinko σαλ?νι ?χουν χρ?νο πιθαν?ν του συστ?ματο?, θα ε?ναι ο τρ?πο? με καν?να κ?στο? εργασ?α?. Σε καθημεριν? λειτουργ?α

 

δεν υπ?ρχουν α?θουσε? pachinko, φυσικ?, γιατ? μπορε? επ?ση? να ε?ναι ?τι η υπερβολικ? χρ?ση του κ?στου? εργασ?α? δεν λ?ει κατηγορηματικ?, να εξετ?σει τη γενικ?. Με τον τρ?πο αυτ?, το γεγον?? ?τι αν δεν υπ?ρχει κατ?χρηση του κ?στου? εργασ?α?, θα διαφ?ρουν σημαντικ? αν?λογα με το σ?στημα εισαγωγ??.

 

Αν Kakare πολλ? κ?στο? εργασ?α?, η επ?πτωση βγα?νει σε καν?να μικρ? κ?ρδο? ε?ναι, αυτ? ε?ναι σωστ?. ? στην pachinko σαλ?νι για να π?ει μαζ? σα?, α?θουσε? pachinko χρησιμοποιε?τε ?να σπ?ταλο κ?στο? εργασ?α? ε?ναι, δοκιμ?στε μια μικρ? παρατ?ρηση. ?ταν πρ?κειται να λειτουργ?σει.

 

αυτ?, ακ?μη και αν αυτ? το σ?στημα ακ?μα και τα ανταλλακτικ? τη? ημ?ρα? χωρ?? να τρ?χει, δεν αλλ?ζουν ποτ?.

 

?τσι, ακ?μα κι αν οι κανονικ?? εργαζ?μενοι pachinko σαλ?νι ?χουν χρ?νο πιθαν?ν του συστ?ματο?, θα ε?ναι ο τρ?πο? με καν?να κ?στο? εργασ?α?. Σε καθημεριν? λειτουργ?α

 

δεν υπ?ρχουν α?θουσε? pachinko, φυσικ?, γιατ? μπορε? επ?ση? να ε?ναι ?τι η υπερβολικ? χρ?ση του κ?στου? εργασ?α? δεν λ?ει κατηγορηματικ?, να εξετ?σει τη γενικ?. Με τον τρ?πο αυτ?, το γεγον?? ?τι αν δεν υπ?ρχει κατ?χρηση του κ?στου? εργασ?α?, θα διαφ?ρουν σημαντικ? αν?λογα με το σ?στημα εισαγωγ??.

 

Αν Kakare πολλ? κ?στο? εργασ?α?, η επ?πτωση βγα?νει σε καν?να μικρ? κ?ρδο? ε?ναι, αυτ? ε?ναι σωστ?. ? στην pachinko σαλ?νι για να π?ει μαζ? σα?, α?θουσε? pachinko χρησιμοποιε?τε ?να σπ?ταλο κ?στο? εργασ?α? ε?ναι, δοκιμ?στε μια μικρ? παρατ?ρηση.