Πλεονεκτ?ματα και μειονεκτ?ματα, τα οπο?α αποσκοπο?ν στην Xintai σε α?θουσε? pachinko

Στο σαλ?νι pachinko, κλπ μπροστ? απ? το σταθμ?, μπορε?τε επ?ση? να πα?ξετε εισ?γαγε αποδεσμε?εται αμ?σω? μετ? την Xintai. Στο, τα πλεονεκτ?ματα και τα μειονεκτ?ματα με στ?χο μια τ?τοια Xintai, θα εξετ?σουμε σε ποιο μ?ρο? του. Πρ?τα απ '?λα, αυτ? ε?ναι ?να πλεον?κτημα, λ?γε? ημ?ρε? απ? την εισαγωγ? Xintai, ε?ναι ?τι ε?ναι πλ?ον τε?νουν να ε?ναι καρφ?-Horukon συμπεριλαμβανομ?νων γλυκ? σετ στην περιοχ? τη? εκκ?νηση?. Ακ?μα κι αν

 

Xintai, ?χουμε εισ?γαγε επ?ση? στο γειτονικ? κατ?στημα το ?διο μοντ?λο την ?δια στιγμ?. Xintai ε?ναι, φυσικ?, γιατ? ?ταν εποχιακ? προ??ντα τη? ?τι, οι ?νθρωποι που θ?λουν να νικ?σει συχν?. Ωστ?σο, ε?ναι κοντ? to've στερηθε? των πελατ?ν αυτ?ν, δεν ?χουμε καν?να ν?ημα να εισαγ?γει πολ? κ?πο. Στη συν?χεια, για να γλυκ?νει λ?γε? ημ?ρε? απ? την πρ?τη ημ?ρα, συχν? κατ?στημα pachinko ?τσι ?στε η ταχ?τητα περιστροφ?? ε?ναι να κερδ?σουν.

 

ω? εξα?ρεση, αν δεν μπορε?τε να νικ?σει μ?νο στο κατ?στημα στην κορυφ? εισαγωγ? περιοχ?, μπορε? να υπ?ρχει ?να ρυθμ?σει? αν?καμψη, δι?τι η βολ? και λ?βετε κ?σμο? μαζε?εται.

 

Ωστ?σο, αν ακ?μα και η βασικ? τ?ση για το παιχν?δι στο Xintai, παρουσι?ζει τρει? ημ?ρε? ε?ναι πολλ? που στοχε?ουν μ?τια.
ε?ναι
και μειονεκτ?ματα, αλλ? η Xintai ε?ναι ?να σημε?ο που ε?ναι δ?σκολο να γ?νει ?να ελε?θερο τραπ?ζι, ε?ναι ?τι πιθαν?ν να ανακτηθο?ν απ? περ?που 3 ημ?ρε? αργ?τερα. Πρ?τα Xintai, εισ?γαγε την πρ?τη ημ?ρα ε?ναι επ?ση? μια λαχειοφ?ρο αγορ?, απ? τη δε?τερη ημ?ρα, και συχν? να γ?νει ?να πλ?ρε? τραπ?ζι απ? το πρω?. Επιπλ?ον, στην περ?πτωση των εν λ?γω δημοφιλ? μοντ?λα, π?ντα ? κ?ποιου? ανθρ?που? τη? ελε?θερη? αναμον??, αν υπ?ρχει πληρωμ??, τι θα γ?νει λιγ?τερο πιθαν? να ε?ναι ?να ελε?θερο τραπ?ζι. Αν

 

σ?γουρα χτυπ?σει, ε?ναι ?τι δεν π?ει μ?νο σε ?να πρω?.

 

και ε?ναι μια προσαρμογ? των νυχι?ν και ρ?θμιση Horukon, Xintai κατ? σειρ? Barker, τρι?μερο θ?ση απ? την εισαγωγ? τη? πρ?τη? ημ?ρα?, αλλ? ?χουμε ανο?ξει απ? μια φυσιολογικ? προσαρμογ?, απ? την ημ?ρα 4 η θ?ση, οπ?τε θα τεθε? σε λειτουργ?α αν?κτηση? , ?χετε λ?γο αυστηρ?τερη.

 

Αυτ? ε?ναι ?να Xintai απ? τα πλεονεκτ?ματα και τα μειονεκτ?ματα των κατ? μ?σο ?ρο μια α?θουσα pachinko, στην τρομερ? pachinko σαλ?νι, σφ?ξτε απ? την εισαγωγ? Xintai την πρ?τη μ?ρα, υπ?ρχει επ?ση? ?να κατ?στημα που ?ρχονται στη συλλογ?. Απ? την Xintai ε?ναι μια τ?τοια α?θουσα pachinko, ειλικριν?? Οφ?λη Νομ?ζω ?τι υπ?ρχει μικρ?.

 

Μιλ?ντα? με τη β?α, ε?ναι το γεγον?? ?τι η απεργ?α τη? τελευτα?α? μοντ?λο. Στην αν?καμψη απ? την πρ?τη μ?ρα, τα οφ?λη τη? Xintai θα εξαφανιστο?ν ?λα. Ε?ν ο σκοπ?? του

 

Xintai, π?ει να νικ?σει την εισαγωγ? τη? πρ?τη? ημ?ρα? με την αξ?α, στη συν?χεια, δ?ο ημ?ρε?, αν ε?στε ρ?θμιση των νυχι?ν και ρ?θμιση Horukon, νομ?ζω ?τι θα ?ταν δυνατ?ν να αντικρ?ζοντα? ?να συμπυκνωμ?νο τρ?πο.

 

τελευτα?α μοντ?λα, αλλ? θα θ?λουν να χτυπ?σουν ακ?μα περισσ?τερο αν δημοφιλ? μοντ?λα, αν το ραβδ? για να κερδ?σει, Xintai νομ?ζω ?τι ε?ναι δ?σκολο να αντιστραφε?. Κοιτ?ξτε την τ?ση Xintai κατ? τη στιγμ? τη? εισαγωγ?? του

 

και π?ει α?θουσε? pachinko, ? τα οφ?λη πολλ? καταστ?ματα τη? σε Xintai, ? να προσπαθ?σει να χτυπ?σει απ? την Προσδιορ?στε αν τα μειονεκτ?ματα που συχν? ψων?ζετε απ?.