Πλεονεκτ?ματα και μειονεκτ?ματα με στ?χο μια γωνι? ποικιλ?α στο σαλ?νι pachinko

Τα τελευτα?α χρ?νια, ?χουμε μια α?ξηση του αριθμο? των α?θουσε? pachinko να εγκαταστ?σετε μια γωνι? ποικιλ?α. Κανονικ?, ?χουμε δημιουργ?σει ?να δ?πλα στο ?λλο μερικ?? μον?δε? του ?διου μοντ?λου, στη γων?α Ποικιλ?α, επ?ση?, ?χει δημιουργ?σει μια εντελ?? διαφορετικ?? προδιαγραφ?? μοντ?λο ?να προ? ?να. Μ?λι? στο δημοφιλ?? υπ?ρχαν μοντ?λα, αρκε? να τεθε? π?ντε θα εγκατασταθε? επ?ση? ?ξι, για δι?φορου? λ?γου?, ?πω? το δημοφιλ?? καμ?α λειτουργ?α δεν κολλ?ει, ?να μοντ?λο που ?χει πλ?ον δ?σει την επιλογ? σα?, αλλ? για να αφαιρ?σετε, για του? πελ?τε? που θ?λουν να πα?ξουν ακ?μα, ? επιτρ?πεται να φ?γει μ?νο λ?γε? μον?δε?, ?χει μια γωνι? ποικιλ?α ? ?χει? να πα?ζει νοσταλγικ? να εισαγ?γει ?να μεταχειρισμ?νο τραπ?ζι. Σε

 

, μια τ?τοια γων?α ποικιλ?α, ε?ναι τα πλεονεκτ?ματα και τα μειονεκτ?ματα που ?χουν ω? στ?χο, θα εξετ?σουμε ποια πρ?γματα για να.

 

Πρ?τα απ '?λα, αυτ? ε?ναι ?να πλεον?κτημα, αλλ? δεν ξ?ρω καλ? το σημε?ο επιλογ?? και Pachinko μια ποικιλ?α μοντ?λων, επειδ? οι γων?ε? πα?ζουν πολλ?, ε?ναι ?τι ε?ναι ε?κολο να ?αινε?. Επιπλ?ον, τε?νει να ε?ναι γλυκι? προσαρμογ? των νυχι?ν, θα πα?ξει εκπληκτικ?. γωνι?

 

Ποικιλ?α, μ?χρι υψηλ?ν προδιαγραφ?ν μηχαν? απ? Dejihane, υπ?ρχει μια ποικιλ?α των προδιαγραφ?ν μοντ?λα. Προηγουμ?νω?, ?μω? Dejihane ε?χαν εγκατασταθε? πολλο?, ?χει επ?ση? αξιοπρεπ? α?ξηση υψηλ?ν προδιαγραφ?ν μηχαν? ε?ναι τ?ρα. γωνι? ποικιλ?α, τ?σο τε?νει να ε?ναι γλυκι? προσαρμογ? των νυχι?ν απ? τα ?λλα μοντ?λα, για εκε?νου? που ?πληξε τη μηχαν? Hanemono, που Hanemono που ?χουν εγκατασταθε? στη γων?α Ποικιλ?α, επ?ση?, θα υπ?ρχει απροσδ?κητα ? ?ταν τα μ?τια στ?χο? που γ?νονται καλ?.

 

και γων?α Ποικιλ?α, υπ?ρχει επ?ση? ?να Pachinko α?θουσα που πρωτ?ρη? καρφ? καλλιτ?χνη? μ?λι? αρχ?ζει η προσαρμογ? των νυχι?ν ε?ναι υπε?θυνο?, ?τσι μπορε?τε να βρε?τε ?να τραπ?ζι θησαυρ? απρ?σμενη Υπ?ρχει μια θαμπ?δα απ? το κανονικ? βετερ?νο? προσαρμογ? καρφ? καρφ? απεργ?α νοσηλευτ??, ακ?μα ?νθρωποι που περπατο?ν γ?ρω απ? το κ?ντρο Hanemono ε?ναι τα μ?τια στ?χο.

 

Επιπλ?ον, αυτο? που πα?ζουν με γων?α ποικιλ?α, ?χουμε πολλο?? ανθρ?που? π?ρα πολ?, δεν ξ?ρω το Pachinko. Σε

 

πρ?σφατα, ?τσι ?στε ? να ?χουν μια περ?πλοκη λειτουργ?ε?, ?πω? η λανθ?νουσα παραλλαγ? πιθαν?τητα, εσε?? ? εγ? σταμ?τησε χωρ?? προειδοπο?ηση με εκε?νη που περι?χεται στο κρ?ψιμο. Ε?ναι πολ? πιθαν?τητα ?τι η φθορ? ε?ναι σε τ?τοιο τραπ?ζι Υψηλ?? του ε?ναι, που μια γωνι? ποικιλ?α.

 

και, ?πω? τα μειονεκτ?ματα, φτ?νουν και τι? επιδ?σει? του κ?θε μοντ?λου ε?ναι, και ?τι δεν πρ?πει να λησμονε?ται, ?τσι ε?ναι ?λα διαφορετικ?, ?στε Dejihane υπ?ρχουν πολλο?, ε?ναι ?τι δεν υπ?ρχουν πολλ? χαρακτηριστικ? του μοντ?λου που μπορε? να ε?ναι ?να παιχν?δι. Στη γων?α Ποικιλ?α, ?χουν διαφορετικ?? μοντ?λα ?χουν εγκατασταθε? σε κ?θε μ?α. ?τσι, ?λα παρ?γουν διαφορετικ?.

 

που φτ?νουν ε?ναι, αν ?να υψηλ? βαθμ? αξιοπιστ?α? μακρι?, πρ?πει να θυμ?μαστε αν η απ?δοση του, θα γνωρ?ζουν πλ?ον, ακ?μη και ?ταν σταμ?τησε τη στιγμ? συν?χισε. Αν δεν ε?ναι γνωστ? σε ?λου?, ακ?μα και στην στ?ση που γυρ?ζει και δεν ?χει σημασ?α π?σο προσαρμογ? καρφι?ν, καλ? σ?νολο Horukon, ακ?μα κι αν νι?θω ?να κ?μα ROM ε?ναι φα?νεται καλ?, θα χ?σετε του? σταθμο?? του παιχνιδιο?.

 

Και μιλ?ντα? για ποικιλ?α, πολλ?? α?θουσε? pachinko ε?ναι να πα?ξει η ε?ναι ο κ?ριο? σκοπ??, γ?νεται αναπ?φευκτα η εγκατ?σταση πολ? Dejihane. Αν

 

Dejihane, να ε?ναι γλυκι? και λ?γο προσαρμογ? των νυχι?ν, για τι? ασθεν?στερε? εκρηκτικ? δ?ναμη τη? πληρωμ??, δεν ε?ναι τρομακτικ? ω? α?θουσα Pachinko.

 

περ?ληψη Hanemono, ε?ναι ?νθρωποι που ε?ναι Tachimawa?στο κ?ντρο τη? Dejihane ε?ναι να προσπαθ?σουμε eyeing επ?ση? γωνι? Ποικιλ?α; Θα ε?ναι το συμπ?ρασμα αυτ?. Αν, πολλ?? Pachinko σαλ?νι που ε?ναι ο κ?ριο? σκοπ?? αυτο? του παιχνιδιο?, αναπ?φευκτα α?ξηση του αριθμο? των εγκαταστ?σεων τη? Dejihane. Αν

 

Dejihane, να ε?ναι γλυκι? και λ?γο προσαρμογ? των νυχι?ν, για τι? ασθεν?στερε? εκρηκτικ? δ?ναμη τη? πληρωμ??, δεν ε?ναι τρομακτικ? ω? α?θουσα Pachinko.

 

περ?ληψη Hanemono, ε?ναι ?νθρωποι που ε?ναι Tachimawa?στο κ?ντρο τη? Dejihane ε?ναι να προσπαθ?σουμε eyeing επ?ση? γωνι? Ποικιλ?α; Θα ε?ναι το συμπ?ρασμα αυτ?. Αν, πολλ?? Pachinko σαλ?νι που ε?ναι ο κ?ριο? σκοπ?? αυτο? του παιχνιδιο?, αναπ?φευκτα α?ξηση του αριθμο? των εγκαταστ?σεων τη? Dejihane. Αν

 

Dejihane, να ε?ναι γλυκι? και λ?γο προσαρμογ? των νυχι?ν, για τι? ασθεν?στερε? εκρηκτικ? δ?ναμη τη? πληρωμ??, δεν ε?ναι τρομακτικ? ω? α?θουσα Pachinko.

 

περ?ληψη Hanemono, ε?ναι ?νθρωποι που ε?ναι Tachimawa?στο κ?ντρο τη? Dejihane ε?ναι να προσπαθ?σουμε eyeing επ?ση? γωνι? Ποικιλ?α; Θα ε?ναι το συμπ?ρασμα αυτ?.