Πλεονεκτ?ματα και μειονεκτ?ματα με στ?χο μια πινακ?δα μοντ?λο τη? α?θουσα? pachinko

μοντ?λα πινακ?δα, θ?λω να πα?ξω του? περισσ?τερου? πελ?τε? στο σαλ?νι pachinko, ε?ναι το χαρακτ?ρισε προ??ν. μοντ?λα πινακ?δα, αλλ? διαφορετικ? απ? κ?θε κατ?στημα, που συν?θω? υπ?ρχουν πολλ? μοντ?λα τη? δημοφιλο?? μακροχρ?νια σειρ?. Μιλ?ντα? για του? οπο?ου?, η δημοφιλ?? σειρ? βγα?νει Xintai απ? την επ?μενη στην επ?μενη. Το μοντ?λο τη? ?δια? σειρ??, αν πολ? Tsukaere ω? κεντρικ? μοντ?λο, αυτ? το κατ?στημα ε?ναι για αυτ? το μοντ?λο ε?ναι πιθαν? να δημιουργ?σει μια ισχυρ? και εικ?να.

 

?τσι, θα ?θελα να ρ?ξετε μια ματι? στα πλεονεκτ?ματα και τα μειονεκτ?ματα που ?πληξε τα π?ντα ?να σημ?δι μοντ?λα σε ?λε? τι? α?θουσε? pachinko.

 

και τα οφ?λη, ε?ναι ?τι ε?ναι σταθερ? σε ?λα. Ειδικ?τερα προσαρμογ? των νυχι?ν και ρ?θμιση Horukon, νομ?ζω ?τι το θ?μα ε?ναι περισσ?τερο που ε?ναι σχετικ? σταθερ?. μοντ?λα πινακ?δα, επειδ? ε?ναι ?να σημ?δι τη? δημιουργ?α? του δρ?μου κατ?στημα τη? εικ?να? του ον?ματ?? του, ε?ναι ?να μοντ?λο που να μην μπορε? ε?κολα ? σε ολ?κληρο τον π?νακα στη μηχαν? αν?κτηση?. Συγκεκριμ?να, αν οι θαμ?νε? υπ?ρχουν πολλ? να υπογρ?ψουν μοντ?λα, ?πω? η τ?ση θα ε?ναι ισχυρ?τερη.

 

προσαρμογ? των νυχι?ν ε?ναι πιθαν? να ε?ναι σταθερ?, δεδομ?νου ?τι η ταχ?τητα περιστροφ?? τη?, για παρ?δειγμα, χιλι?δε? γιεν ε?ναι π?ντα σταθερ?, ε?κολα επισημα?νονται με ?να μ?τρο τη? επ?νδυση?, ε?ναι ?τι οι μ?χε? των δεδομ?νων προσανατολισμ?νη μπορε? να ε?ναι. Μ?ση γ?ρω, και τα μοντ?λα πινακ?δα υψηλ? πληρ?τητα κ?θε μ?ρα, να γ?νει ταχ?τερη σ?γκλιση του κατ?, τ?σο πιο χτ?πησε φυσικ? κατ? μ?σο ?ρο. Τα περισσ?τερα δεδομ?να, ?τσι μπορε? επ?ση? να χρησιμοποιηθε? ω? υλικ? αποφασιστικ?τητα να διαβ?σει το κ?μα των Horukon και την καταπολ?μηση ROM θα υπ?ρχει σε πρην?.

 

Επιπλ?ον, δεδομ?νου ?τι τα πινακ?δα μοντ?λα συχν? pachinko α?θουσα που ?χει εγκαταστ?σει περισσ?τερα του αριθμο?, ε?ναι ?τι η προσαρμογ? των νυχι?ν του συν?λου τραπ?ζι κ?θε μ?ρα, θα ε?ναι στην ?ρα αδ?νατη. Αν απ? Horukon σ?νολο Hanemono να ρυθμ?σετε τη μπ?λα με μ?α προσαρμογ? καρφι?ν, του? αριθμο?? υποθ?σεων, ?πω? τα μεγ?λα καταστ?ματα ε?ναι μεγ?λο, υπ?ρχει ω? μ?α απ? τι? στρατηγικ?? του αναβαλλ?μενου στ?χο.

 

?να μειον?κτημα στο Δηλαδ?, μιλ?ντα? για το τι ε?ναι, πραγματικ? ε?ναι να υπογρ?ψει μοντ?λα, τακτικ?? αυξ?σει?, ε?ναι ?τι η διασφ?λιση τη? πλατφ?ρμα? ε?ναι δ?σκολη. Τακτικο?, θα π?με για να επισκεφθε?τε με στ?χο την πινακ?δα μοντ?λο του καταστ?ματο?. Ο καθ?να?, ?ταν το θ?αμα που χτ?πησε συσσωρευτε? ε?ναι θαμ?νε? να υπογρ?ψουν τα μοντ?λα Νομ?ζω ?τι υπ?ρχει.

 

γι 'αυτ?, θαμ?νε? καταστ?ματο? Pachinko ε?ναι ?να πολ?, η ρ?θμιση τη? προ-ανο?γματο? ε?ναι καλ?, υπογρ?φει μ?νο το μοντ?λο απ? το πρω? για να γ?νει μια κατ?σταση υψηλ?? πληρ?τητα?. Κ?μα καλ? π?νακα αν? πινακ?δα μοντ?λου ε?ναι ?τι δεν μπορε?τε να καθ?σετε για να π?ει σε ?να πρω?. Προσπαθ?σαμε να αυξηθο?ν τα οφ?λη και τα μειονεκτ?ματα τη? πινακ?δα? μοντ?λο, τ?σο καλ?τερα τα οφ?λη, κατ? μ?σο ?ρο, συχν?, θα υπογρ?ψει το μοντ?λο. Αν χ?σει με το μοντ?λο που ?χει επιλεγε?, μπορε? να ε?ναι φρ?νιμο ε?ναι να προσπαθ?σει να χτυπ?σει μια πινακ?δα μοντ?λου.