Τι ε?ναι συχν? σε διαμ?ρφωση ομ?δα Horukon τη? α?θουσα? pachinko

Η διαμ?ρφωση ομ?δα, σε απ?κριση προ? το σ?μα τζ?κποτ απ? τη διαμ?ρφωση Hall για κ?θε ομ?δα θα ε?ναι αυτ? που τ?θεται το τζ?κποτ. Η στρατηγικ? τη? σ?λληψη? συντηρητ?? α?θουσα, ε?ναι ?, τι ?χει σκεφτε? Dasa. Εδ?, ο συντηρητ?? α?θουσα φα?νεται απ? τη σ?λληψη, θ?λουμε να εισαγ?γει αυτ? που ε?ναι γνωστ? ω? ?να κοιν? μοτ?βο στη διαμ?ρφωση τη? ομ?δα?.

 

Η διαμ?ρφωση ομ?δα στη σ?λληψη α?θουσα συντηρητ??, τ?λο? διαμ?ρφωση αριθμ?, side-by-side διαμ?ρφωση, λ?γεται ?τι υπ?ρχουν τρει? τ?ποι ακαν?νιστη διαμ?ρφωση. Μεταξ? αυτ?ν, η διαμ?ρφωση λ?γεται ?τι σε εθνικ? επ?πεδο πιο μεγ?λο, side-by-side διαμ?ρφωση και ?χει ποικιλοτρ?πω? αναφ?ρεται ω? το τ?λο? διαμ?ρφωση?, αλλ? δεν ξ?ρω αν ε?ναι το ?να επ?σημα σε πολλ?? περιπτ?σει?.

 

ε?ναι ?τι αυτ? η ρ?θμιση ε?ναι η πιο κοιν?, side-by-side διαμ?ρφωση και το τ?λο? διαμ?ρφωση? επ?ση?, φα?νεται να ε?ναι το πρ?γμα που ε?ναι ε?κολο να επιβεβαι?σω, γιατ? το λ?γο ?τι ε?ναι ε?κολο με αναγνωρ?σιμο. Επειδ? δεν ε?ναι το γεγον?? ?τι μπορε? να ληφθε? επιβεβα?ωση στην α?θουσα pachinko, ?χει γ?νει ?να γεγον?? που θα ?ταν τ?σο στην κερδοσκοπ?α.

 

στην περ?πτωση του ?κρου διαμ?ρφωση?, το τ?λο? του π?νακα επ? του οπο?ου ε?ναι συνδεδεμ?να με ?ναν αριθμ? μετασχηματιστ? ε?ναι η ?δια πλατφ?ρμα θα ε?ναι μ?α ομ?δα. 1 ομ?δα ε?ναι φα?νεται περ?που π?ντε περ?που. Για παρ?δειγμα, στι? 20 μον?δε? του νησιο?, θα ε?ναι το γεγον?? ?τι π?ντε ομ?δε? υπ?ρχουν στο νησ?.

 

αυτ? η ομ?δα, επειδ? ?χει πραγματοποιηθε? σε ολ?κληρο το σαλ?νι Pachinko θα ε?ναι η καταγγελ?α στην κατ?ληψη α?θουσα συντηρητ?. Ε?ναι ?τι θα ?ταν, επ?ση?, τι? περισσ?τερε? φορ??, η διαμ?ρφωση side-by-side, side-by-side, ?χει γ?νει τ?σσερα ?ω? π?ντε ομ?δε?, ?ταν κ?ρδισε το λαχε?ο τζ?κποτ, το γεγον?? ?τι το τζακ ποτ σε αυτ? καταν?μεται θα σα?.

 

Ωστ?σο, τα τελευτα?α χρ?νια, λ?γεται ?τι υπ?ρχει επ?ση? ?να pachinko α?θουσα τη? αν?μιξη? του ?κρου διαμ?ρφωση? και τη διαμ?ρφωση side-by-side. Ε?ν η διαμ?ρφωση side-by-side και το τ?λο? τη διαμ?ρφωση αναμιγν?ονται, ?τσι ?στε να ?χουν διαφορετικ? απ? το νησ?, θα καθορ?σει λ?γεται για να γ?νει λ?γο πιο δ?σκολο. Μεταξ? των α?θουσε?

 

pachinko, και το νησ? των side-by-side διαμ?ρφωση, αφο? το νησ? των τελικ?ν διαμορφ?σεων αναμιγν?ονται, λ?γεται να π?ρει το χρ?νο στην ?ρευνα, ?ταν συν?βη το τζακ ποτ. Αυτ? η ομ?δα Η θηλει? δια?ρεση ε?ναι αρκετ? ανεξ?ρτητα απ? τ?τοια μοντ?λα, και στη συν?χεια να ?χουν περικλε?ονται σε στ?κονται μ?νο αριθμ?, ?χω πρ?γμα που το τζακ ποτ εμφαν?ζεται συχν? μ?σα στην ?δια ομ?δα.

 

?μω?, πρ?σφατα, υπ?ρχουν πολλ?? α?θουσε? pachinko που ?χουν δημιουργ?σει ?να του μετασχηματιστ? προ? μ?α ?στε να αποφευχθε? το πρ?βλημα. Σε αυτ? το πρ?γμα, αυτ? εξηγε?ται απ? την ?παρξη του ομ?λου θα πρ?πει πλ?ον να τηρο?ν.

 

ιδ?α τη? διαμ?ρφωση? τη? ομ?δα?, θεωρε?ται ?τι ο αριθμ?? β?ση του τζ?κποτ δεν υπ?ρχει καμ?α β?ση σε μ?λι? συμβα?νει να ε?ναι μαζ?. Στο pachinko κατ?στημα για να π?ει μαζ? σα?, αν δεν αποδεικν?εται η διαμ?ρφωση τη? ομ?δα? που αναφ?ρεται στη σ?λληψη α?θουσα συντηρητ??, μπορε? να ε?ναι ενδιαφ?ρον να ρ?ξουμε μια ματι? φορ?.