Οι πληροφορ?ε? που συλλ?γονται για να δημιουργ?σουν ?να δ?κτυο επαφ?ν με του? θαμ?νε?, Pachipuro σε α?θουσε? pachinko

Νομ?ζω ?τι υπ?ρχουν πελ?τε? που βλ?πουν κ?θε φορ? που θα π?τε σε ?να σαλ?νι Pachinko. Οι πελ?τε? που μετακινο?νται καθημεριν? Shigeku τα π?δια απ? το εν λ?γω υπ?λληλο?, που αναφ?ρεται ω? προστ?τε? στη βιομηχαν?α Pachinko. Και, αν και νομ?ζω ?τι μ?λλον απ?θανο σημει?νονται με ε?κολα αναγνωρ?σιμα, μερικο? ?νθρωποι που ονομ?ζεται Pachipuro φαγητ? στο Pachinko.
Σε
pachinko σαλ?νι, πελ?τε? θεωρ?θηκαν βασικ? Pachipuro, Π?σο συχν? μπορε? να απαγορευθε?, αλλ? και δ?σκολο να πω. Σε αυτ?? τι? Pachipuro ? ε?ναι ?τι αν ε?ναι καλ?τερο να κ?νει μια προσωπικ? σχ?ση με του? θαμ?νε?, αλλ? το πρ?σωπο που θα πρ?πει να εξοικειωθο?ν με το βαθμ? που μπορε? να μιλ?σει, νομ?ζω ?τι ε?ναι φυσικ? συμφ?ρουσα.

 

θαμ?νε? περιλαμβ?νουν, αλλ? δεν εξαρτ?ται επ?ση? απ? τα γεγον?τα και την περ?οδο τη? αν?καμψη?, θα π?ει στο ?διο pachinko σαλ?νι σε καθημεριν? β?ση. Pachinko ε?ναι το φαβορ? ε?ναι, β?βαια, αλλ? οι θαμ?νε? ε?ναι κυρ?ω? εκε?νου? που του? αρ?σει να ψων?ζουν το ?διο.

 

το ερ?τημα κατ? π?σον το ?τομο πρ?πει να καταλ?βει, αλλ? θα συμβε? σε μια ?λλη ιστορ?α, γιατ? ε?ναι η μετ?φραση να πηγα?νουν στο ?διο pachinko σαλ?νι κ?θε μ?ρα, γνωρ?ζουμε πρ?στιμο περ?πτερο τη? κ?νηση? και καλ?τερα. Για παρ?δειγμα, η πλατφ?ρμα, Τ?κα ?ταν εθισμ?νο? πολλ?? φορ?? χθε?, ?χουμε πολλ?? επενδ?σει?, μιλο?ν ?πω? ?ρθα και π?λι Μετ? την ενεργοπο?ηση πολλ? απ? πολλ?? φορ??, εσε?? ? να ακο?σετε μια ποικιλ?α στο chat.

 

Με την ιδ?α να κ?νει την προσωπικ? συνδ?σει? με του? θαμ?νε?, απ? τα δεδομ?να, θα ε?στε σε πληροφορ?ε?, ?πω? δεν πρ?πει να διαβ?ζεται ε?κολα, ε?ναι δυνατ?ν να π?ρει ε?κολα. Κανονικ?, ? υπ?ρχει δουλει?, πιστε?ω ?τι υπ?ρχει ακ?μα και ?ταν ε?ναι δ?σκολο να π?ει σε μια α?θουσα pachinko κ?θε μ?ρα.

 

πληροφορ?ε? απ? του? θαμ?νε?, αλλ? μπορε?τε επ?ση? περιστασιακ? πρ?γματα ?πω? καλ? ο?τω? ? ?λλω?, ?τσι και εγ? για να περιγρ?ψει αυτο?? που ε?ναι μια καλ? εμφ?νιση για περισσ?τερε? πληροφορ?ε?, παρακαλο?με δε?τε μιλ?σει. ε?ναι το πιο απ? τα οφ?λη να ε?ναι να π?ρει μαζ? με του? θαμ?νε? εκε?.
ε?ναι οι προσωπικ?? διασυνδ?σει? του
τ?τε Pachipuro, αλλ? νομ?ζω ?τι αυτ? ε?ναι το γεγον?? αρκετ? ρεαλιστικ?? δ?σκολο. Ωστ?σο, αν ?μουν σε θ?ση να κ?νουν τι? προσωπικ?? συνδ?σει? με κ?θε ευκαιρ?α Pachipuro, νομ?ζω ?τι ε?ναι χωρ?? αμφιβολ?α να ε?ναι καθησυχαστικ? πηγ? πληροφορι?ν σε περισσ?τερε? απ? θαμ?νε?.
_x 000D_ Pachipuro ε?ναι, επειδ? ζουν σε pachinko, υπ?ρξε μια σημαντικ? μελ?τη. Κ?θε ?να απ? τα χαρακτηριστικ? και τι? επιδ?σει? ? συνοριακ? γραμμ?, ?πω? ?ταν για να σταματ?σει ? ?ταν η επ?θεση, που πιστε?εται ?τι ?χουν μια ποικιλ?α πληροφορι?ν για κ?θε μοντ?λο.

 

Ωστ?σο, στην περ?πτωση τη? Pachipuro, σε αντ?θεση με την τακτικ?, που γ?ρω στου? κ?κλου? ?να ν?στιμο pachinko σαλ?νι σε αναζ?τηση ν?κε?. Αυτ? δεν σημα?νει ?τι εκε? κ?θε μ?ρα τι? ?διε? α?θουσε? pachinko, εκε?νου? που δεν πηγα?νουν μ?νο στο ?διο κατ?στημα Pachinko, αλλ? ε?ναι β?βαια και εκε?νοι που πηγα?νουν σε δι?φορε? α?θουσε? pachinko, επ?ση?, να συναντ?νται επ?ση? να καθοριστε? ?τι

 

Pachipuro, νομ?ζω ?τι ε?ναι δ?σκολο . Το καλ?τερο ε?ναι, δεν ξ?ρω Pachipuro, ε?ναι να γ?νουν φ?λοι με του? ανθρ?που? που ε?ναι π?ντα καλ? ?ξω. ?ταν προσπ?θησα να μιλ?σω, αν και Kuwashika?στη μηχαν? τη? πληροφορ?α?, υπ?ρχει μια πιθαν?τητα που πα?ρνουν για να δ?σει ?γκυρε? πληροφορ?ε?.