? μοντ?λα εγκατ?σταση Pachinko σαλ?νι ε?ναι συχν? Xintai, ? χρησιμοποιε?ται συχν? τραπ?ζι

Nationwide υπ?ρχει μεγ?λη του α?θουσα pachinko, αλλ? Xintai και καταστ?ματα καταστ?ματα και μεταχειρισμ?να τραπ?ζι στο κ?ντρο ε?ναι το κ?ντρο τη?, υπ?ρχει μια ποικιλ?α απ? α?θουσε? pachinko. Τα χαρακτηριστικ? των ν?ων μηχανημ?των ε?ναι συχν? ?να Pachinko α?θουσα, που βρ?σκεται στην κοντιν? θ?ση σχετικ? πελ?τε? που συγκεντρ?θηκαν, θ?σατε ε?ναι το γεγον?? ?τι κοντ? στον ανταγωνισμ? κατ?στημα πολ?. Xintai ε?ναι, γιατ? μπορε? να π?ρει ?να τερ?στιο κ?στο?, και ?πω? οι πωλ?σει? και το μικτ? κ?ρδο? δεν ε?ναι σε κ?ποιο βαθμ? να ασφαλιστε?, θα γ?νει αρκετ? δ?σκολη. Αν θ?λετε να εισαγ?γει ?να

 

Xintai σε μεγ?λε? ποσ?τητε?, ε?ναι Xintai αρκετ?? ημ?ρε? απ? την εισαγωγ?, το πιο ?τι ?λλα μοντ?λα Xintai ε?ναι στη μηχαν? αν?κτηση?. Αυτ? το σημε?ο ε?ναι, εγ? μειον?κτημα τη? Xintai ε?ναι συχν? μια pachinko σαλ?νι. Xintai στην pachinko α?θουσα του κ?ντρου, αν θ?λετε να πα?ξετε εκτ?? απ? Xintai, νομ?ζω ?τι ε?ναι καλ?τερα να π?ει να πα?ξει το χρ?νο που μετ? απ? μερικ?? ημ?ρε? απ? την εισαγωγ? Xintai.

 

Συνολικ?, Xintai ε?ναι συχν? π?θο?, το κατ?στημα για την κορυφα?α εισαχθε? στην περιοχ? Σημε?ωση! ;

 

Βασικ?, αν θ?λετε στην κορυφ? εισαγωγ? Xintai στην περιοχ?, αν δεν ε?ναι σε θ?ση να χτυπ?σει μ?νο στο κατ?στημα τη? Xintai, ε?ναι πολλ? καταστ?ματα πιστε?ουν ?τι δεν υπ?ρχει καμ?α αν?γκη να απελευθερ?σει την πληρωμ? ενοχλε?. Ωστ?σο, ?να μεγ?λο χρονικ? δι?στημα στα δημοφιλ? μοντ?λα, αν θ?λετε να αυξηθε? στο μοντ?λο κ?ριο σημ?δι του καταστ?ματο?, μπορε? να θ?λετε να ανο?ξετε. Αυτ? η περιοχ?, ε?ναι μ?χρι την ιδ?α τη? διαχε?ριση?.

 

και, καθ?? τα χαρακτηριστικ? τη? χρησιμοποιο?μενη? πλατφ?ρμα? ε?ναι συχν? μια pachinko σαλ?νι, ε?ναι λιγ?τερο δυνατ? και κοντ? στον ανταγωνισμ? κατ?στημα ε?ναι ?να προαστιακ? κατ?στημα, νομ?ζω ?τι ε?ναι μια μεγ?λη πελατειακ? β?ση ε?ναι μια τακτικ? κ?ντρο. ?βαλα ?να πολ? διαδεδομ?νη πλατφ?ρμα, pachinko α?θουσα τη? πελατειακ?? β?ση? ε?ναι σχετικ? ηλικ?α στρ?μα βρ?σκεται στην υψηλ? τ?ση. Πρ?σφατε? Xintai ε?ναι, ?να ε?δο? μ?χη? και λανθ?νουσα παραλλαγ? πιθαν?τητα, κλπ, γιατ? υπ?ρχουν πολλ? πολ?πλοκα μοντ?λα, θα ?ρθει να ?χουν την τ?ση να αποφε?γουν. Αν

 

?να μεταχειρισμ?νο τραπ?ζι, ?πω? Xintai επ?ση? δεκτ?? απ? την πελατειακ? β?ση να αποφε?γουν, ε?ναι ?τι πιθαν?ν να αυξηθε? σε πωλ?σει?. Αν συμβε? αυτ?, δεν ?χουμε καν?να λ?γο να αναγκ?σει την εισαγωγ? των ν?ων μηχανημ?των. Στα προ?στια τη? α?θουσε? pachinko, ειδικ? χωρ?? πολλο?? πελ?τε? τη? ρο??, για να αυξ?σει τι? πωλ?σει?, πιο δ?σκολο απ? ?, τι στην πρ?σοψη του καταστ?ματο? σταθμο?. Το σημε?ο αυτ?, χρησιμοποιε?ται μπλοκ, το κ?στο? Xintai ε?ναι και φθην?τερα σε σ?γκριση με, ?χι ?ταν η αν?κτηση του κ?στου? ε?ναι επ?ση? ε?κολα Κορμορ?νο? θα ε?ναι επ?ση? ?να πρ?γμα. Απ?

 

Xintai ?χουν β?λει πολλ?, γιατ? η αν?καμψη δεν ε?ναι μ?νο να θ?σει σοβαρ? Τ?κα που χρησιμοποιε?ται στ?ση, δεν υπ?ρχει καν?να γεγον?? ?τι οι ταμειακ?? ρο?? δεν θα ε?ναι τ?σο σοβαρ?. ?λα καθορ?ζεται απ? τον τ?πο κατ?στημα pachinko και την πελατειακ? β?ση και την πολιτικ? καταστ?ματα πωλ?σεων τη?. Κατ? τη δι?ρκεια, αλλ? μπορε? επ?ση? να υπ?ρξει μια pachinko α?θουσα των σοβαρ?ν ταμειακ?ν ρο?ν, ?πω? Pachinko σαλ?νι ε?ναι, νομ?ζω ?τι μ?λι? ο προσδιορισμ?? ε?ναι δυνατ? αν δει κανε?? την κατ?σταση πληρωμ?? και προσαρμογ? των νυχι?ν.

 

καταστ?λλοντα? το αρχικ? κ?στο? με ?να μεταχειρισμ?νο τραπ?ζι, ?πω? κατ?στημα τη? πολιτικ?? τη? με?ωση? τη? πληρωμ?? στου? θαμ?νε?, πολιτικ?? διαχε?ριση? θα ?ταν καλ?τερα να σκεφτο?με ?τι υπ?ρχει μ?νο ο αριθμ?? των Pachinkoya.

 

και ειδικ? στον Μεσα?ωνα σταθε? στο Xintai, α?θουσε? pachinko που δεν δημιουργο?ν την μπ?λα απ? την εισαγωγ? τη? πρ?τη? ημ?ρα?, νομ?ζω ?τι η λειτουργ?α αν?κτηση? μπορε? να πιστε?ουν ?τι ε?ναι ισχυρ? κατ?στημα. Κο?τα, κατ? μ?σο ?ρο, εισ?γαγε την πρ?τη ημ?ρα, ?πω? Xintai ε?ναι, κατ?στημα π?ρα πολ? σφ?ξιμο των νυχι?ν για Barker ε?ναι το λιγ?τερο. κατ?στημα Pachinko κ?θε ε?δου? ? Pachinko α?θουσα πρ?γμα ε?ναι να π?ει μαζ? σα?, δοκιμ?στε να ελ?γξετε.