Προσδιορ?στε το πιο hot νησ? εισ?λθε στην α?θουσα pachinko

Στι? α?θουσε? pachinko, μηχ?νημα Pachinko ε?ναι ?να προ??ν. Η δι?ταξη του pachinko α?θουσα των μοντ?λων, σε σχ?ση με τι? ?λλε? βιομηχαν?ε?, θα ε?ναι το ?διο ?πω? και να εμφαν?σετε τα προ??ντα. Στο σαλ?νι pachinko, Σ?μα θ?λετε να π?ρετε το μοντ?λο του νησιο? και σταθερ? μεικτ? κ?ρδο? στο σ?ου περ?πτερο στη λειτουργ?α που θ?λετε να επισημ?νετε, επ?ση?, υπ?ρχουν πολλ? πρ?γματα που πρ?πει να αλλ?ξετε τη θ?ση και την πλ?ρη αποκατ?σταση του νησιο?.

 

αν?λογα με το αν τοποθ?τηση κ?θε μοντ?λο σε κ?θε νησ?, γνωρ?ζουμε τα μ?τια στ?χο? του μοντ?λου στο σαλ?νι Pachinko. Μοντ?λο, το οπο?ο ε?ναι η τοποθεσ?α κοντ? στην πιο μπροστιν? θ?ρα

 

, επ?ση?, για την πινακ?δα μοντ?λου και Xintai πολλ? καταστ?ματα, ε?ναι συχν? ?να μοντ?λο που θ?λετε να κερδ?σετε μια σταθερ? λειτουργ?α. Επειδ? ε?ναι επ?ση? η σταθερ? προσαρμογ? των νυχι?ν και σετ Horukon, π?? μπορε? καλ?, δεδομ?νου ?τι η κοινοτοπ?α του νησιο?, αν υπ?ρχει τρ?ξιμο, νομ?ζω ?τι ε?ναι η ειδικ? Atsuishima.

 

στο κατ?στημα, οι περισσ?τεροι Atsuishima δεν ε?ναι ο?τε ?να σημ?δι μοντ?λα Xintai, οιονε? Xintai και, ε?ναι ?να νησ? που βρ?σκεται ε?ναι το μοντ?λο που ε?ναι αρκετ? δημοφιλ??.

 

αυτ? ε?ναι επ?ση? χρησιμοποιε?ται συχν? στην εκδ?λωση, αλλ? υπ?ρχει επ?ση? ?να πλεον?κτημα ?τι ε?ναι λιγ?τερο πιθαν? να Gase εκδ?λωση σε σχ?ση με τον αν?λικο μοντ?λο. Μιλ?ντα? για το ε?ν ?να τ?τοιο μοντ?λο ε?ναι σε θ?ση σε κ?θε νησ?, ? π?σω ε?σοδο του καταστ?ματο?, βρ?σκεται κοντ? στο κ?ντρο του καταστ?ματο?. Στην περ?πτωση κατ? την οπο?α το νησ?

 

κοιτ?ζοντα? ζεστ? φυτ?, δοκιμ?στε να την προσοχ?. Π?σω π?ρτα, γεγον?? που καθιστ? ε?κολο να λειτουργ?σει ακ?μη και να κερδ?σουν αξιοπρεπ? θ?ση που συνδ?ονται με τα μ?τια σα?. Στα καταστ?ματα κοντ? στο κ?ντρο του, μ?χρι το εσωτερικ? των πελατ?ν καταστ?ματο?, ε?μαστε σε θ?ση να ?ρθει ισοπαλ?α.

 

Με λ?γα λ?για, το μοντ?λο που ?χει εγκατασταθε? σε αυτ?ν τη θ?ση, ε?ναι ?τι συχν? ε?ναι το μοντ?λο για να γ?νει ?να show περ?πτερο στο κατ?στημα. Για το σκοπ? αυτ?, κατ? μ?σο ?ρο, ε?ναι πιθαν?ν να γ?νει σε περ?πτωση που το μοντ?λο, συχν? προσαρμογ? των νυχι?ν, επ?ση?, να κρατ?σει ?να κανονικ? καρφ?.

 

Και νησ? που βρ?σκεται στο, ?τσι ?στε ακ?μη καλ?τερη λειτουργ?α με τη φ?ση, να γ?νει πιο γρ?γορα η σ?γκλιση τη? μεγ?λη? πιθαν?τητα? χτ?πημα, θα ε?ναι το πρ?γμα που τε?νει να οδηγ?σει σε τρ?βηγμα απεργ?ε?. ?χουμε την τ?ση να κρ?βεται τε?νουν να υπογρ?ψει το μοντ?λο και Xintai, αλλ? και ?ναν ορισμ?νο βαθμ? σταθερ?τητα? Εκε?, δι?τι, στην πραγματικ?τητα, νομ?ζω ?τι ε?ναι ο στ?χο? ε?κολο νησ? αν?μεσα στην α?θουσα Pachinko.

 

ε?ναι αυτ? τη στιγμ? ε?ναι να εισαγ?γει, θα γ?νει μια γενικ? δι?ταξη νησ?, το νησ? μοντ?λα δι?ταξη, ε?τε πρ?κειται για το ε?δο? τη? επιχε?ρηση?, ε?ναι αυτ? που ποικ?λλει σε μεγ?λο βαθμ? σε κ?θε α?θουσα Pachinko. Στο νησ? των τμημ?των ορατ? απ? την ε?σοδο, υπ?ρχει επ?ση? ?να Pachinko σαλ?νι ?ρχονται για να τοποθετ?σετε ?λα το μοντ?λο των ματι?ν στ?χο. Με

 

ποσοστ? μετρητ?ν, υπ?ρχει επ?ση? ?να Pachinko σαλ?νι, κλπ που δεν κ?νει ?να τ?τοιο νησ?. Στην περ?πτωση εν?? ποσοστο? εξαγορ?? ε?ναι υψηλ? pachinko α?θουσα, επειδ? δεν ?χει εισπραχθε? ακ?μη μεγαλ?τερο ποσ? των χρημ?των δεν θα πρ?πει να ε?ναι, ε?ναι δ?σκολο να γλυκ? απ? ?, τι σημ?δι μοντ?λα.

 

ακ?μη και με μια υψηλ? αναλογ?α μετατροπ??, στην παραγωγ? και τι? πωλ?σει? ε?ναι καλ? parlors pachinko, μπορε? να υπ?ρχει μια τ?τοια νησ?. Pachinko α?θουσα του λ?γου μετατροπ?? τη? που, στην περ?πτωση των λιγ?τερο απ? 3 γι?ν, θα πρ?πει π?ντα να υπ?ρχει κρ?σσια διατ?σσονται το μοντ?λο που ?χει ω? στ?χο την πρ?τη τη? σκι??.

 

Π?γα στο κατ?στημα, Πρ?τα απ '?λα, να προσπαθ?σει να επιβεβαι?σει το νησ? κοντ? στο κ?ντρο του νησιο? τη? επιβεβα?ωση? και την π?σω π?ρτα κοντ? και τα καταστ?ματα των πινακ?δα μοντ?λα. Παραδ?ξω? στ?χο μπορε? να υπ?ρχει νησ? που ε?ναι τοποθετημ?να το μοντ?λο. Θα πρ?πει.

 

Π?γα στο κατ?στημα, Πρ?τα απ '?λα, να προσπαθ?σει να επιβεβαι?σει το νησ? κοντ? στο κ?ντρο του νησιο? τη? επιβεβα?ωση? και την π?σω π?ρτα κοντ? και τα καταστ?ματα των πινακ?δα μοντ?λα. Παραδ?ξω? στ?χο μπορε? να υπ?ρχει νησ? που ε?ναι τοποθετημ?να το μοντ?λο. Θα πρ?πει.

 

Π?γα στο κατ?στημα, Πρ?τα απ '?λα, να προσπαθ?σει να επιβεβαι?σει το νησ? κοντ? στο κ?ντρο του νησιο? τη? επιβεβα?ωση? και την π?σω π?ρτα κοντ? και τα καταστ?ματα των πινακ?δα μοντ?λα. Παραδ?ξω? στ?χο μπορε? να υπ?ρχει νησ? που ε?ναι τοποθετημ?να το μοντ?λο.