Χαρακτηριστικ? - δε?τε μ?σα απ? το δρ?μο των κυμ?των τη? ROM ε?ναι συν?θω? η ζω?

μηχ?νημα Pachinko τη? ROM ε?ναι, ισχυρ? περ?οδο, συν?θω? περ?οδο, διαιρε?ται σε περ?οδο ?φεση?. Σε σ?γκριση με μια ισχυρ? σεζ?ν και αναστατωμ?νο? περ?οδο, μπορε? να φυσιολογικ?? ζω?? του πω δ?σκολη. Ειδικ? χαρακτηριστικ?, ?πω? η ισχυρ? σεζ?ν και αναστατωμ?νο? ζω??, ε?ναι δ?σκολο να εντοπιστο?ν ε?ναι επειδ? ε?ναι φυσιολογικ? ζω?. Σε

 

, θα ε?ναι μ?νο ?να παρ?δειγμα τι ε?δου? πρ?γματα συμβα?νουν στην ROM απ? τα χαρακτηριστικ? μια? κανονικ?? ζω??, αλλ? θα εισαγ?γει.

 

στην κανονικ? περ?οδο, ? συχν?? απεργ?ε?, ?τι ? εθιστικ? γ?νεται βαθι?, δεν θα ε?ναι πολ? μεγ?λη δει. Για να πω αν, χωρ?? το γεγον?? ?τι δεν ε?ναι αυτ? ακριβ?? το χτ?πημα, μ?νο πρ?γματα να πω ?να μεγ?λο εθιστικ?, δεν ε?ναι. Απ? την ?ποψη τη? παραγωγ??, κλπ, φτ?νει και παραγωγ?? προ?ρχεται επ?ση? απ? το δικ? του τρ?πο.

 

Ωστ?σο, το αποτ?λεσμα που θ?λετε με μεγαλ?τερη προσοχ? ε?ναι η παραγωγ? και να φτ?σει, ?πω? λ?γεται ?τι ε?ναι ?ξοχο καυτ?.

 

, επ?ση?, βγ?κε σε μια ποικιλ?α απ? απ?σταση ε?ναι σταθερ?, δεν ε?ναι λιγ?τερο ε?ναι λιγ?τερο πιθαν? απ? ?ντονη παραγωγ? Atsu και να φτ?σει. Επ?ση?, η ταχ?τητα περιστροφ?? του μ?χρι να χτυπ?σει, να γ?νει πριν και μετ? κατ? μ?σο ?ρο 300 περιστροφ??, ακ?μα και αφαιρ?ντα? το τζακ ποτ, υπ?ρχει επ?ση? το γεγον?? ?τι η εφ?παξ. Ακ?μη και αν το pull-back στη με?ωση του χρ?νου

 

, πρ?πει ? ?χι να συνεχ?σει, παραλλαγ? πιθαν?τητα θα πρ?πει, επ?ση?, συμβα?νει ?τι δεν ?χει κλε?σει ε?κολα. Μια τ?τοια κατ?σταση θα ε?ναι το χαρακτηριστικ? γν?ρισμα τη? κανονικ?? ζω?? του ROM. Μιλ?ντα? μεταφορικ?

 

, δεν λαμβ?νουν περισσ?τερα απ? τον επενδυτικ? χρυσ?, ε?ναι ?να κρ?το? που δεν κ?νει ακ?μη και τα χρ?ματα. Απ? τη στιγμ? που π?γε για το αντ?θετο, στην κανονικ? περ?οδο, ?σω? ?χι και στο γεγον?? ?τι κατ? τη δι?ρκεια τη? διακοπ?? ε?ναι δ?σκολο να κατανοηθε?.

 

ακ?μη και αν υπ?ρχουν ενδε?ξει? μια? τ?τοια? φυσιολογικ? ζω?, γιατ? αυτ? θα χ?σουν π?ρα πολ? κυνηγητ?, πρ?πει να ε?στε προσεκτικο?. Στη συν?χεια, στο γρ?φημα των δεδομ?νων στην περ?πτωση μια? τ?τοια? φυσιολογικ? ζω?, ξ?ρετε καλ? και να δε?τε ?να γρ?φημα γραμμ??.

 

κεντρικ? γραμμ? περ?πτερο κ?ματο? ε?ναι μικρ?τερη κατ? μ?κο? τη? γραμμ?? γρ?φημα ε?ναι το γεγον?? ?τι λιγ?τερο εθισμ?νο?. Και ?ξω, κατ? μ?σο ?ρο, ε?ναι στοιχε?α τα οπο?α επαναλαμβ?νονται ? ?χι ?ξω. Σε μια τ?τοια περ?πτωση υπ?ρχει μια ρο? δεδομ?νων, νομ?ζω ?τι ε?ναι μια πιθαν?τητα που ?χει εισ?λθει στην κανονικ? περ?οδο μπορε? να καθοριστε? να ε?ναι υψηλ? Μπορε?τε.

 

κανονικ? ζω? ε?ναι εθιστικ?, αλλ? ε?ναι επ?ση? ε?κολο να πα?ξει, επειδ? το λιγ?τερο, θα ?χετε τη δυνατ?τητα να εισ?λθουν στην περ?οδο ?φεση? μετ? απ? αυτ?. Αλλ? ακ?μα και αν υπ?ρχουν σημ?δια τη? φυσιολογικ?? ζω??, 300 και αν η περιστροφ? πιο εθιστικ? ?χει ακολουθηθε? ?, στην περ?πτωση τη? παραγωγ?? και φθ?νουν πλ?ον ?χει αναπτυχθε?, ?τσι υπ?ρχει μια πιθαν?τητα που ?χει εισ?λθει στο

 

αναστατωμ?νο? περ?οδο, κ?νηση τραπ?ζι ακ?μη και αν σκεφτ?κατε ?τι ?να καλ? πρ?γμα που πρ?πει να κ?νετε. Αντιθ?τω?, ?τι υπ?ρχει επ?ση? η δυνατ?τητα να μεταναστε?σουν στην ισχυρ? περ?οδο, ε?ναι συν?θω? περ?οδο. Αν?λογα με την κατ?σταση τη? πριν απ? το κ?μα φυσιολογικ? ζω?, δεν ξ?ρω ο?τε για το αν το υποκατ?στημα.

 

απ? το να προσπαθ?σει να χτυπ?σει Ε?τε ?τσι ε?τε αλλι??, γιατ? πιστε?ω ?τι ε?ναι μια κατ?σταση κατ? την οπο?α μπορε? να κριθε? η κατ?σταση, δεν ?χει γ?νει βλ?ψει τη ρο? προσπαθ?σει να χτυπ?σει. Αν Minukere μια φυσιολογικ? ζω? πολ? καλ?, υπ?ρχουν και τα οφ?λη που μπορε? να διαβ?σει στο μ?λλον τη β?ση τη? ρο??.

 

? να γ?νουν Τ?λο? π?ντων ?λοι ενθουσιασμ?νοι ?ταν ?χρηστα ? μια σκ?ψη, ? να γ?νει ?χρηστο να σκεφτε? κανε?? ?τι Atsu καλαμ?ρι, μετ? απ? ?λα, επειδ? γ?νεται συχν? στην αν?πτυξη ?ταν τεμπ?ληδε? ?τι η πληρωμ? δεν θα ε?ναι ελικοπτ?ρου χωρ?? να αυξ?νεται επ?ση?, δεν με επιμετ?λλωση και closeout και, θα πρ?πει να ε?στε προσεκτικο? γιατ? θα υπ?ρχει χρ?νο? για να κ?νει μια μπ?λα στο ?λλο τραπ?ζι.