Για να προσδιορ?σετε αν το μοντ?λο να κερδ?σει απ? την κατ?σταση λειτουργ?α? του μηχαν?ματο? pachinko

Μοντ?λα τη? δημοτικ?τητα? στο Pachinko, δεν υπ?ρχει μοντ?λο. Ε?ναι προφαν??, αλλ? αυτ? που πολλο? απ? του? πελ?τε? με το μοντ?λο Δημοφιλ? κ?θονται. ?τσι, μ?λι? η αισθητ? μπ?κε στο κατ?στημα pachinko, νομ?ζω ?τι ε?ναι, φυσικ?, το μοντ?λο ο πελ?τη? ?χει πολλ?? συνεδρ?αση. Κατ?στημα την ?λη κατ?σταση λειτουργ?α?, αλλ? θα διαφ?ρει αν?λογα με την πληρωμ? και την εντ?πωση του συν?λου του καταστ?ματο?, λ?ει το ?διο πρ?γμα για το μοντ?λο-ειδικ?? συνθ?κε? λειτουργ?α? στα καταστ?ματα. Μιλ?ντα? για

 

σχετικ? του? πελ?τε? κολλ?σει καλ? μοντ?λα, αλλ? ε?ναι Xintai, Xintai ε?ναι ?τι υπ?ρχουν πολλ? πρ?γματα που γ?νονται κατ? την περ?οδο αποκατ?σταση?.

 

Xintai ε?ναι, γιατ? ε?ναι προφαν?? ?τι υπ?ρχει ?να πολ? δημοφιλ?? σε λειτουργ?α, ?χουν παραπλανηθε? απ? τη λειτουργ?α των Xintai, νομ?ζω ?τι θα μπορο?σε να ε?ναι ?ξω, παρακαλο?με σημει?στε ?τι μερικ?? φορ?? να καο?ν ?ταν η συνεδρ?αση θα.

 

επ?ση?, και ?ξω πινακ?δα μοντ?λα με σταθερ? τρ?πο, ?τσι ?στε να διασκεδ?σει του? πελ?τε? επαν?ληψη? ? ανακτηθε?, συχν? α?θουσε? pachinko που λειτουργο?ν.

 

Ωστ?σο, υπ?ρχει και μια pachinko α?θουσα δεν ?χετε λ?γο να υπογρ?ψουν μοντ?λα. Μιλ?ντα? για αυτ? που συμβα?νει ε?ναι γιατ? μια τ?τοια κατ?σταση, επειδ? ο ρυθμ?? αν?καμψη? στην πινακ?δα μοντ?λου ε?ναι πολ? υψηλ?. λειτουργ?α Pachinko α?θουσα του μοντ?λου δεν ε?ναι αρκετ? καλ? για να σκεφτε? ?τι τα πινακ?δα μοντ?λα, συχν? αν?καμψη ποσοστ? του συν?λου του καταστ?ματο? ε?ναι επ?ση? υψηλ?.

 

?τσι, εισ?λθε για πρ?τη φορ? το κατ?στημα, για να δε?τε την λειτουργ?α των πινακ?δα μοντ?λα, γεγον?? ε?ναι, ?πω? ?τι ε?ναι πολ? σημαντικ?. Επιπλ?ον, υπ?ρχει μια περ?πτωση ?που υπ?ρχει ?να τρ?ξιμο για το μοντ?λο, ?πω? υπ?ρχε μια Xintai και πρ?ην δημοτικ?τητα του πριν απ? λ?γε? εβδομ?δε?. Σε μια τ?τοια περ?πτωση, ? ?χουν σε περ?πτωση που το μοντ?λο, αλλ? η οιονε? Xintai και την αναγν?ριση ?νομα που ?χει π?σει εκε?, στο ?νομα τη? εκδ?λωση?, ?πω? η λειτουργ?α του μ?χρι εκε? για το ε?δο? τη? συντ?ρηση? λειτουργ?α? που δεν κερδ?ζουν τ?ρα, σε κ?ποιο βαθμ? νυχι?ν μπορε? να ?χετε μια προσαρμογ?. Αν υπ?ρχει ?να τρ?ξιμο για το μοντ?λο, ?πω? τ?θηκε σε

 

προορισμ?, ?σω? να αξ?ζει να καθ?σει. Κατ?σταση λειτουργ?α? των μοντ?λων

 

, θα μπορο?σε να ειπωθε? για να ε?ναι ?γκυρη για να ψ?ξουν για τα μοντ?λα που ?χουν ω? στ?χο, ωστ?σο, σε ορισμ?νε? περιπτ?σει? προφανο?? αν υπ?ρχει λειτουργε? ω? Xintai ?πισθεν, μ?σω Καλ? pachinko α?θουσα τη? λειτουργ?α? απ? την τακτικ? ? τα παρ?μοια, δεν μπορε? να ?χει ω? εκδηλ?σει?, κλπ, το μοντ?λο που θ?λετε να το χτυπ?σει, αν και ?ταν Mitsurudai, ?στε να μπορε? να ρ?ει απ? το παιχν?δι με ?λλα μοντ?λα, απ? το κατ?στημα κανονικ? στο οπο?ο να κατανο?σουν την κατ?σταση λειτουργ?α?, θα πρ?πει Sankounisuru.

 

γιατ? υπ?ρχουν και πολλ? πρ?γματα που δεν μπορο?με να πο?με ?τι υπ?ρχει δημοφιλ??, δι?τι ?νευ ?ρων υπ?ρχει μια λειτουργ?α, νομ?ζω ?τι δεν ε?ναι επικ?νδυνο να αποφασ?σει το στ?χο του μ?νο τρ?ξιμο.

 

προσαρμογ? των νυχι?ν και προδιαγραφ??, ?πω? φα?νεται απ? τα στοιχε?α, και τα παρ?μοια δι?φορε? γων?ε?, ? γιατ? πραγματικ? τ?θεται σε λειτουργ?α ε?ναι καλ?, απλ? ? κατ?στημα ?λη η διαδικασ?α που ?να μ?νο υψηλ?? πληρ?τητα? λ?γω τη? καλ?, ε?ναι εντοπισμ? σε κ?ποιο βαθμ?.

 

στην κανονικ? προβολ? και τα καταστ?ματα τη? κατ?σταση? λειτουργ?α?, κλπ, προσπαθ?στε να χρησιμοποι?σετε το ?διο αποτελεσματικ? πληροφορ?ε? ε?ναι επ?ση? η κατ?σταση λειτουργ?α? του μοντ?λου. Οι πελ?τε? του κιν?ματο?, θα ε?ναι επ?ση? ευα?σθητα στο κατ?στημα των ανθρ?πων. Με την αν?λυση τη? λειτουργ?α? μοντ?λο, ?χει μια υπ?θεση για να ?ρθει επ?ση? δε?ξει, ?πω? επ?ση? τα καταστ?ματα τη? συν?θεια?.