Τα τελευτα?α χρ?νια, επειδ? εκδ?δεται απ? πολλο?? περιοδικ? pachinko, πληροφορ?ε? ?χει γ?νει τ?σο ε?κολο να εισ?λθουν στο χ?ρι. ?τσι, αν το ?τομο που χτ?πησε το Pachinko, απ? τη στιγμ?, που think're ε...

Αν δεν ξ?ρετε καλ?, ?να σαλ?νι pachinko σε αυτ? το Horukon ε?ναι, φα?νεται ?τι μερικο? ?νθρωποι πιστε?εται ?τι ε?ναι παρ?νομε?, ?πω? η εξ αποστ?σεω?, το πρωτ?τυπο δεν ε?ναι μια μηχαν? ?τι κ?τι τ?τοιο....

Στη σ?λληψη Horukon, λ?γεται πω? ?χουν διαν?μει αυτ? το τζ?κποτ ομαδοποι?ντα? το μηχ?νημα Pachinko στο μετασχηματιστ?. ?τσι, λ?γεται ?τι η αποτελεσματικ? στη σ?λληψη Horukon, θ?λω να δω τι ε?δου? πρ?γ...

Στον υπολογιστ?, και το σ?νολο των πωλ?σεων, ε?ναι η σ?λληψη α?θουσα συντηρητ?? ε?ναι ?τι μπορε? να ελ?γξει την πληρωμ?. Ω? ?να στ?διο για να προσδιοριστε? το ποσοστ? τη? πληρωμ??, υψηλ?? σετ, μεσα?α ...

Στο σαλ?νι pachinko, θα χωριστο?ν σε κατ?στημα για να δε?ξει το κ?νητρο στα καταστ?ματα και τα Σαββατοκ?ριακα για να δε?ξει το κ?νητρο κατ? τι? εργ?σιμε? ημ?ρε?. Στι? ?διε? α?θουσε? pachinko, γιατ? μι...

Δεδομ?νου ?τι ε?ναι μια α?θουσα Pachinko ε?ναι επ?ση? μια εμπορικ? εταιρε?α, δεν ε?ναι αλ?θεια καταστ?ματα ?χει κερδ?σει μ?λι? πελ?τε?. Ω? εκ το?του, ?λλε? βιομηχαν?ε?, καθ??, λειτουργο?με με κ?θε πολ...

Το μηχ?νημα Pachinko, ε?ναι π?ντα τοποθετημ?νο ROM. ?τσι, το ε?δο? του πρ?γματο? ε?τε για την ROM, θα ?θελα να ρ?ξετε μια ματι? στο π?? λειτουργε?. Επειδ? ROM ε?ναι, ? να καθορ?σει το τζακ ποτ, που πε...

Μοντ?λα τη? δημοτικ?τητα? στο Pachinko, δεν υπ?ρχει μοντ?λο. Ε?ναι προφαν??, αλλ? αυτ? που πολλο? απ? του? πελ?τε? με το μοντ?λο Δημοφιλ? κ?θονται. ?τσι, μ?λι? η αισθητ? μπ?κε στο κατ?στημα pachinko, ...

Ε?στε, π?γα σε ?να σαλ?νι pachinko, νομ?ζω ?τι η επιλογ? εν?? παιχνιδιο? μοντ?λα εξετ?σουμε ολ?κληρο το μαγαζ? για πρ?τη φορ?. ?τσι, αν προσπαθ?σετε να κερδ?σετε ε?ναι, αν θα πρ?πει να πα?ξει για οποι...

?ταν ο συν?θω? π?γε να πα?ξει σε μια α?θουσα pachinko, νομ?ζω ?τι θα δο?με το πρ?το στ?χο? ?ταν το μοντ?λο μ?α προ? μ?α. ?τσι, ε?ναι η προσαρμογ? των νυχι?ν που θ?λω να εξακριβωθε?. προσαρμογ? των νυχ...

Σε α?θουσε? pachinko, χαρακτ?ρισε το προ??ν με τον ?διο τρ?πο ?πω? και ?λλε? βιομηχαν?ε?, δηλαδ?, υπ?ρχει συνιστ?μενο μοντ?λο. Π?? θα συστ?σει το μοντ?λο ε?ναι διαφορετικ? σε κ?θε σαλ?νι pachinko, ?πο...

※ Αν ?ταν απλ?? συνηθ?σει να π?ει ω? μια τ?ση για ολ?κληρη τη βιομηχαν?α για να ευχαριστ?σουνpachinko α?θουσα στην αναφορ?, αλλ? δεν μπορε? να παρατηρ?σει, στην α?θουσα pachinko, καθ?? και ο χρ?νο? κα...

Κ?θε κατ?στημα, νομ?ζω ?τι ε?ναι επιχειρηματικ? δραστηρι?τητα με τι? δι?φορε? συσκευ?? απ? τι? συνθ?κε? χ?ρο. Pachinko δεν αποτελε? εξα?ρεση, ?χουμε πολλ? και δι?φορα μ?τρα, την επιχε?ρηση και την παρ...

Ψ?ξτε για να εξασφαλιστε? αφ?σει την πλατφ?ρμα ε?ναι μια αδ?νατη ιστορ?α, αλλ?, προκειμ?νου να αποφευχθε? σπατ?λη των επενδ?σεων, δεδομ?νων και των νυχι?ν ε?ναι το μ?ρο? που θ?λετε να δε?τε. Στην, στο...

※ να διαρκ?σει ω? μια τ?ση για ολ?κληρη τη βιομηχαν?α ?σου?pachinko Αγαπημ?νη Ανατρ?ξτε στο ε?ναι, μπορε? να ?χουν επ?ση? ?τομα που γνωρ?ζετε, για να ανταγωνιστε? σε μια α?θουσα Pachinko ε?ναι τα μ?σα...

Νομ?ζω ?τι υπ?ρχουν πελ?τε? που βλ?πουν κ?θε φορ? που θα π?τε σε ?να σαλ?νι Pachinko. Οι πελ?τε? που μετακινο?νται καθημεριν? Shigeku τα π?δια απ? το εν λ?γω υπ?λληλο?, που αναφ?ρεται ω? προστ?τε? στη...

Ο καθ?να? ε?ναι, μια αναφορ? για να επιλ?ξετε ?να καταστ?ματα pachinko, την ατμ?σφαιρα και την εξυπηρ?τηση των πληρωμ?ν και καταστ?ματα, κλπ, νομ?ζω ?τι η ποικιλ?α εκε?, αλλ? την κατ?σταση λειτουργ?α?...

Τη στιγμ? που ?νοιξα την π?ρτα τη? α?θουσα? pachinko, γεμ?το ?δειο τραπ?ζι, θα ?ταν κουδουν?στρα του κρ?του?, και αυτ? shop'll κρατ?σει στ?ση, νομ?ζω ?τι υπ?ρχουν πολλο? που δεν αισθ?νονται την επιτυχ...

Ο καθ?να? απ? α?θουσε? pachinko, η επιχειρηματικ? πληροφ?ρηση για τα γεγον?τα και την ημ?ρα, νομ?ζω ?τι μερικο? ?νθρωποι ?χουν π?ρε στο ταχυδρομε?ο. Επειδ? κ?θε μ?ρα φτ?νουν τα μην?ματα τ?ποτα, ?χω ακ...

※ ε?ναι απλ?? το τ?λο? τη?pachinko α?θουσα Ανατρ?ξτε ω? μια τ?ση για ολ?κληρη τη βιομηχαν?α, νομ?ζω ?τι ε?ναι κ?ποιοι ?νθρωποι που ?χουν ακο?σει τι? φ?με? ?τι δεν θα τα ?ξω. Στην πραγματικ?τητα, αυτ? ...

Πρ?σφατε? Pachinko σαλ?νι, μια μεγ?λη οθ?νη με το μηχ?νημα που ονομ?ζεται δεδομ?νων Lobo, τα καταστ?ματα που ε?ναι εγκατεστημ?να ?χει γ?νει πολλ??. Το κατ?στημα του μπροστινο? ανο?γματο? και μετρητ? π...