Horukon low-set funkce, prohl?dnout cest? v dob?

V po??ta?i a prodejn? sad? je capture hala conserver je, ?e m??e kontrolovat v?hru. Jako jevi?t? pro ur?en? procento v?platy, s vysok?m nastaven?m, st?edn? nastaven?, se ??k?, ?e n?zk? nastaven?. In, jev, kter? se vyskytuje v n?zk? nastaven?, chcete-li ur?it dop?edu, se pod?v?me na to, zda je takov? n??eho takov?ho. N?zk? nastaven? je proto, ?e existuje v?ce toho n?zoru, ?e tolik vid?t skrz snadno s vysokou hodnotu.

 

nap??klad ji? p?ijde norm?ln? dosah, a to je ?asto nep?ijde dos?hnout i v krat?? pracovn? doby, by obvykle snadno odstranit stimula?n? Atsurichi dosahuj? demonstraci je zaujatost m??e b?t vid?n jen na stejnou v?c, a to i spolehlivost najednou n?zk? dosah, kter? ?erpat jackpot, je z?ejm? mnoho stanovisek t?kaj?c?ch se dosahu ??inku. Pod?v?te-li se t?mto zp?sobem, n?zk? nastaven? je obecn?, jak to p?ich?z? st?le m?t n?zor, ?e lze zjistit v ??sti t?kaj?c? se v?roby.

 

Pot?, p??znaky, kter? jsou p???t? nejobvyklej?? je, i kdy? mnoho probl?m? tah?n? velk? hit, se snadno vyt?hnout hit n?zkou v?platu, je to, ?e tam je tak? fenom?n po jackpotu, kter? nem? pullback v krat?? pracovn? dob?.

 

Krom? toho, v p??pad? vysok?ch nastaven? nebo st?edn? nastaven?, ale bylo to jev, jako je koule je nas?v?n dojde ke spu?t?n?, p?i n?zk?m nastaven?, tak? dos?hl na m?? v bl?zkosti za??tku do Naopak, pro spu?t?n? zcela bez zad?n?, je jev, kter? se vyskytuje putov?n?.

 

Ale takov? v?c je, zd? se n?kter? v?ci ve skute?nosti stalo, je bezpodm?ne?n? proto?e z?le?? tak? na ?pravu neht? a v?e prob?h? s c?lem zajistit n?zkou nastaven?, kdy? k opa?n?mu n?zoru, ?e nem??e b?t dobr? ale n?kter? z nich.