Hanemono OK v teorii hrani?n??

V posledn?ch letech, proto?e je vyd?no mnoho ?asopis pachinko, informace se stala tak jednoduch? vstoupit do ruky. Tak?e, jestli?e osoba, kter? zas?hla Pachinko, jednou jsem think're z?jem na tom, aby vid?l teorii ??ci hranic.

 

Zde teorie hranic, cht?l bych se pod?vat. Za prv?, p?ed p??b?hu teorie hranic, tam je v?c, kter? se ??k?, ?e hranice. Pachinko stroj, je velk?m hitem pravd?podobnost, resp. Hrani?n? ??ra, pokud jackpot v jackpot pravd?podobnosti ulici stroje, byla ??stka inkasoval ??stku a v?platu, ?e investice, ??k?, ?e z m?sta v?tven? b?t plus nebo minus 0.

 

v p??pad? Pachinko je tento hrani?n? ??ra, velk? hit pravd?podobnosti a komunikaci Chang rychlost, atd., znovu vypo?ten? z r?zn?ch ??seln?ch hodnot, je vyj?d?en jako po?et ot??ek tis?c jen?. Pachinko stroj, dovnit? a ven, opakovat, nebo ne ven, m??eme tak, aby se sb?haj? k jackpotu pravd?podobnosti, kter? byla nastavena.

 

Tak?e hit hrani?n? ??ru nebo v?ce matric, kter? byly nastaveny pro ka?d? po??ta?, kdy se sb?haj? na set jackpotu pravd?podobnost? ke stroji, proto?e zisk je to my?lenka teorie hranic.

 

jist?, teoreticky, ale mysl?m, ?e by se stalo, tak?e to nejde ve skute?nosti, jak to ud?lat tak dob?e. Kdy? u? mluv?me o pro? je pachinko salony byly provedeny h?eb?ky se??dit obchod?. Pachinko salony jste ?pravu neht? na hrani?n? linie ulice, zd? se, ?e neexistuje ??dn? brzy.

 

pokud ur?it? open h?eb?k po startu, kdy? si mysl?te, zda existuje i za hranicemi, atd. Pokud se zp??snily ?pravu neht? kolem ?to?n?ka, byly upraveny, jako je ?kr?b?n? m??, i kdy? mnohem za?alo kolem, sn??en? v?platy bude rychlej??. Kdy? p?ijde na

 

v?echny v?platy, je otev??t pouze jedin? h?eb?k v bl?zkosti startu, jsem v?c, kter? se stane nedostate?n?. Praktikovat tuto teorii hranic, jsou uspo??d?ny v obli?eji palub?, se pod?v?me na v?echny ?pravy neht?, sni?uje m??? Je nutn? zvolit mal? stolek.

 

co nejv?ce dlouho o?ek?van? out m??, ani? by se sn??ila, kdy? ne potopit dal?? velk? hit, ale kdy? se pod?v?te na celkov? platebn? bilance, st?v? negativn?, proto?e teorie hranice ji? nen? spln?n.
v?ak je, ?e z pachinko d?t tuto teorii na hranic?ch v hlav?, s c?lem vyhr?t Mysl?m, ?e je velmi efektivn?. V p??pad? Pachinko je v dob? konvergence k velk?mu pravd?podobnost? z?sahu, tak, aby pen?ze je ??seln? hodnota zbyte?n? a neot??? to mnoho tis?c jen? nejni???m.

 

v?st sv? ot??ky, pokud se rozhodneme platformu, ne? slep? st??let si mysl?m, ?e v?sledek je dobr?. Procvi?it teorii hranice, m?t ?as, budete muset sb?rat data tak? prov?d?t po dlouhou dobu.

 

Nicm?n?, od n?lezu v teorii, je mo?n?, ?e tam stoj? za to vyzkou?et.