Horukon high-rys-vid?t skrz zp?sobu stanoven?

V zajet? Horukon, to je ?ekl, aby byly vytvo?eny divize. Pachinko shop, pokud Uchikome c?l prodeje pro Horukon a voln? vypo??tat rychlost redukce, jste ?ekl, kontrolovat v?platy.

 

??dic? v?hra je seskupena ?ty? z p?ti za ur?it?ch podm?nek st?t, Stanete-li nastaven? ?as, jste ?ekl, aby byl syst?m, kter? p?id?luje jackpot. Tak? skupina ur?? Horukon p?i vyd?n? jackpot, ROM t?nu bylo vybrat pevn? postoj.

 

t?n voln? b?ze nebo ROM je na?tvan? stoln? stoj?nek bylo, ?e tam je m?n? pravd?podobn?, ?e bude vybr?n. V

 

ti, kte?? recituj? zachycen? Horukon je, jak? druh chov?n?, r?di bychom se pod?vat na to, co je, aby zadali s vysok?m nastaven?m, kdy? jsem vstal. Chcete-li nastaven? v t? dob? v??ce

 

, nej?ast?ji n?zor jako jev vid?t v z?v?ru tabulky jackpotu je skute?nost, ?e existuje fenom?n, jako je ples, kter? te?e p?es desku je nas?v?n do za??tku. M??, kter? byl odvezen do norm?ln?ho bloku se bude sna?it Ochiyo n??e ve vztahu k p?ita?livosti.

 

ude?il h?eb?k v t? dob?, nebo spadaj? pod kyp?c? v r?zn?ch ?hlech, nebo v?s vstoupil start. V seskupen? bylo ?e?eno v tomto zachycen? Horukon se stalo v?ci, kter? jsou p?id?leny v souvislosti transform?toru. Kdy?

 

Horukon ur?it skupinu jackpot, magnetick? akty s?ly, ale zjist?, ?e existuje pocit, ?e m?? je nakreslena. A pak, Toka obt??n? sn??it m??, jste to zvedl, jako je p?ihr?vku do pr?choz?ho proch?z? dob?e.

 

d?vody, pro? tento jev se vyskytuje tak? bude stejn? jako d?vod je pops?no v??e.

 

a ??k? se, ?e cel? ?ada jev?, i kdy? je jackpot p?ijde nastane v?? st?l, nej?ast?j?? n?zor mezi nimi, v druh? tabulce v t??e skupin?, v?born? dosah a intenzivn? Atsurichi je v?dy nastane, je to jev nast?v?, kter? se li??. V??ky

 

nastaven? v t? dob?, velk? per Ri pokud k n?mu dojde, je ?e?eno, ?e je mo?n? ode??st na pr?m?rn?ch 9 stanic Chang je vysoko nasazen? v t? dob?, tam je tak? teorie, ?e pravd?podobnost, ?e stejn? skupina je vyhr?t ur?en? jackpot je vysok?.

 

Krom? toho, kdy? bylo dosa?eno rozhodnut? o dal?? skupinu, ale n?kte?? lid?, kte?? p?i?li o m?? ke spu?t?n? hor??.

 

a vysok? nastaven? v dob? loterijn?ho jackpotu bylo ?e?eno, ?e je ?ast?m m?stem, ty loterijn? 4 kr?t za hodinu maj? b?t provedeny.

 

nebo v?ce, to je jev, kter? se vyskytuje v nastaven? v okam?iku aktu?ln? v??ky Horukon.

 

T?mto zp?sobem jsme se sna?ili p?edstavit typick? jev, co bylo ?e?eno, ?e by se nej?ast?ji vyskytuj?.

 

U metody zachycov?n? Horukon a chov?n?, je d?le?it?, aby si mysl?te, kter? z nich, proto?e tam teorie. Za to, ?e tam je stohov?n? pouze hodnotu zku?enost? z praxe.