Pachinko modely vybrat v bojov? styl a specifikace

Pachinko stroj, tam je v?c zvan? spec. Spec a je ??seln? hodnota, kter? p?edstavuje pravd?podobnost jackpotu. Pachinko specifikac?, budou rozd?leny do t?? hlavn?ch typ?. Na typov?m jackpotu pravd?podobnost se naz?v? s jedn?m nebo v?ce high-spec pln? spec 360 minut, druh volal 300 minut na 1 p?ed a po spec sv?tla middleweight st?edn?ho typu, konec p?ed a po 1 100 minut Amadeji nebo Dejihane-Yu Pachi vol?n? kdo je cel? ?ada, ale je klasifikov?n zhruba rozd?lit do t?? typ?. ??m v?t?? je po?et

 

pravd?podobnost? nezas?hne ?pln?, bude to, ?e je obt??n? zas?hnout.

 

z ?ad r?zn?ch druh? specifikac?, je p?eklad myslet model win. Kdy? u? mluv?me o win modelu, st?le existuje v?bu?n? s?la v?platy bude skute?nost, ?e komunikace Chan snadno modelovat. Proto v p??pad?, ?e chcete hodn? vyhr?t, samoz?ejm? se doporu?uje high-spec. Pravd?podobnost je vysok? minut, ale je t??k? hit, proto?e v?bu?n? s?la stala vy??? ne? ostatn? specifikace, vyhr?t pravd?podobnost bude vy??? ne? jak?koli spec.

 

v?ak vysoce rizikov?, proto?e se jedn? o vysok? v?nos, v p??pad?, ?e c?lem je venku, ale tak? pot?ebuje sv?j vlastn? zp?sob, jak investice. Krom? toho v modelu volal ned?vn? ?asto bojuj? typy, modely s popul?rn?, je obecn? se st?v? je?t? pravd?podobnost se zvy?uje v high-spec a st?edn?ho specifikace typu. S c?lem vyhr?t, ale do jist? m?ry tak? nutn? p?ipravenosti investice, snad platformu pro v?b?r, m??ete uchopit i ni??? investice Dalian Chang.

 

Krom? toho chci vyhr?t, pokud to tak moc velk? hra j?t do jedn? a konzistentn? vyhraje ?e bolestiv?, co je dobr? a vyberte prost?edn? specifikace. A prvky prvky a hrou v?hru, jen dob?e bav?, bude to spec. V posledn?ch letech vy?lo najevo, u n?kter?ch model?, tzv stroje ST, tam je tak? typ, kter? nyn? ur?itou m?ru vzru?en?.

 

Krom? toho m??ete tak? o?ek?vat, ?e kontinu?ln? Chang. A ti, kte?? si mysl?, ?e j? jsem zv?dav?, nebo by m?l vyhr?t a trochu hr?t hodn? se doporu?uje Dejihane. jeden ?asy v?plata je m?n?, ale tam b?t tak? M?? z dost p?ekvapiv?, kdyby komunikace s Chang. Investi?n? mno?stv? pen?z je kouzlo specifikace, ne? cokoliv, co m??e b?t mal?.

 

T?mto zp?sobem dokonce kategoricky ??ci, ?e v?hra model zvolit, v jak? chcete, jak? druh, jak vyhr?t, model vybr?n bude podstatn? zm?nily. Kolik chcete vyd?lat, tak? bude i nad?le ovliv?ovat, proto?e kolik provozu nebo ?asu pot?ebn?ho k br?t.

 

Samoz?ejm?, ?e n?zk? pravd?podobnost jackpot, proto?e v p??pad? vysok?ho roz???en? h?e modelu by n?jakou dobu trvat na ukon?en? pravd?podobnost, tam je tak? fakt, ?e skon?? jen z?chvaty absolutn?, nap??klad kancel??sk?ch pracovn?k? po pr?ci je , Tento model je mal? (samoz?ejm?, je zde tak? mo?n? vyhr?t velk?, aby ho opakovat po mnoho dn?, nakonec Jak m??e ... sb?haj?)

 

investi?n?ho rizika, slab?? v?bu?n? s?la v?platy, v??e investice, modely, kter? je pravd?podobn?, ?e b?t mnoho, proto?e v?bu?n? s?le v?platy, je, ?e to je tak? jeden-shot zvrat. V p??pad?, ?e specifikace nejsou dob?e znaj?, tak?e jsme uvedeny podrobn?ji v takov?ch ?asopisech je te?, ne? bude hr?t, m??e to b?t dobr?, aby si p?e??st v po?ad? odkazu. Modely, kter? je pravd?podobn?, ?e b?t mnoho, proto?e v?bu?n? s?le v?platy, je, ?e to je tak? jeden-shot zvrat. V p??pad?, ?e specifikace nejsou dob?e znaj?, tak?e jsme uvedeny podrobn?ji v takov?ch ?asopisech je te?, ne? bude hr?t, m??e to b?t dobr?, aby si p?e??st v po?ad? odkazu. Modely, kter? je pravd?podobn?, ?e b?t mnoho, proto?e v?bu?n? s?le v?platy, je, ?e to je tak? jeden-shot zvrat. V p??pad?, ?e specifikace nejsou dob?e znaj?, tak?e jsme uvedeny podrobn?ji v takov?ch ?asopisech je te?, ne? bude hr?t, m??e to b?t dobr?, aby si p?e??st v po?ad? odkazu.