ROM Works

ROM Works

Pachinko stroj, to je v?dy namontov?n ROM. Tak?e, jak? druh v?ci bu? pro ROM, cht?l bych se pod?vat na to, jak to funguje. Vzhledem k tomu, ROM, nebo ur?it jackpot, kter? obsahuje program, jako je dosah a v?kon, to je stroj, jako je nap??klad hern? konzoli mozku.

 

pachinko stroj jackpot p?ijala loterijn? syst?m, kter? zcela pravd?podobnost u v?ech model?. (To je pouze teoretick?. Nem??ete pop??t mo?nost, ?e velk? hit pravd?podobnost, atd Horukon kol?s? v z?vislosti na prodejn?.) _ X000D_
v?echny hrac?ho stolu, kde ke kontrole Pachinko stroj, kter? Hodorikyo, podl?haj? kontrole ale p?ezkoum?n? a ne kompletn? pravd?podobnost jsou sjednoceny tak, aby se proj?t. Hodnota

 

stanovena pro ka?d? model, ur?it, z n?hodn?ch ??sel, kter? se naz?v? ?pln? pravd?podobnosti. Tak?e, pohybuj?c? ROM je, jak? druh mechanismu, budeme vysv?tlovat, jak se st?t velk?m hitem. Mezi ROM, m? po?et o jeden sn?mek v n?hodn?m po?ad?. Pak, kdy? dos?hne ur?it? ??seln? hodnoty, rovn?? zopakoval, ?e n?vrat k 0 ° C.

 

V hrac?ho stolu, koule, ?e ka?d? byl start, kter? za??n? kolem obr?zku zadat po??te?n? vyhazova? v pam?ti ROM v t? dob?, loterie se prov?d? ve st?edu v?roby a dos?hnout, nebo sundat nebo hit ji? m?te pevn?.

 

a p?i p???t?m loterie, tak? za?ne pohybovat zp?t na 0, je loterie okam?ikem byl start vyhazova? a? do konce. Je to proto, ?e tyto n?hodn? v?ci, jako je ruleta, kter? se zap?naj?, pravd?podobnost je dokonce 1 z 290 minut, nen?, ?e p?ijde kolem v?dy ot??et rotaci 290. V

 

, ?e by bylo nen? nutn? ??dn? velk? hit pravd?podobnost, ale ty by si mohl myslet, ROM v pr?b?hu ?asu, se bude sna?it Chikazukeyo jackpot, kter? je stanoven ve stroji. Je to, nebo bylo zp?sobil? zas?hnout do ka?d?ho modelu, je to, ?e konverguje k velk?mu pravd?podobnost? z?sahu.

 

za to, nebo je to doba, kdy velk? hit je ?ast?, kdy? ne ven Obdob? I tak, ?e tam je, nebo nen?. Snadno popsal vztah mezi ROM a jackpot, ale pachinko stroj, v?e m? veden? ROM p?esunuta.

 

Reach hit oba loterie v okam?iku, kdy vstupuj? do mohla za??t vyhazova? Jak? ?editel p?ich?z? se ukon??. Tak?e, kde stisknete co nejl?pe bez ohledu na to, jak tla??tko ?ance, neznamen? to, ?e m??e b?t ode?teno hit, nem?m jen u??vat pouze funkci.

 

jist? ??st hit je, ?e nem??e ani nikoho k lidsk?mu pachinko salonu. Toto v?t?zstv? ur?it? zaru?it, ani j? si mysl?m, ?e byl schopen porozum?t l?pe ne p?vodn? zachytit.

 

Pachinko, r?di v?ci jsou hazardn? hry, ani t?m, kte?? ud?lali l?pe podnik?n?. Pouze to m??e ud?lat, p?e?t?te si vlnu hit ROM, kter? nen? jen o tom, ?e se sna?? zas?hnout, ?e je situace.

 

v?ak sou??st? Pachinka to m??e b?t nen? to alespo? vyd?lat za m?s?c 1 milion jen?.