Konec m?s?ce, pozd? na pachinko salonu hran?ho (obdob? rekonvalescence nebo open-life)

※ je pouze konec

 

pachinko salonu naleznete jako trend pro cel? odv?tv? pr?myslu, mysl?m, ?e jsou n?kte?? lid?, kte?? sly?eli zv?sti, ?e nebude ven. Ve skute?nosti, to je pravda. Konec pachinko salonu je ve v?t?in? obchod?, pros?m, mysl?m, ?e v obdob? rekonvalescence. Sm?rem k obchodn? pl?n jasn?, ?e ud?lal ?as kone?n? ?pravy. (Je-li druh? strana, ?e pokud jste neprovedli moc ven uvol?ov?n? s m??em a? do t? doby, tam je tak? p??pad se sn???.) _ X000D_ jako je
Xintai n?hradn? a reklamn? v?daje, kter? se akce kon?, je jako n?klady od za??tku m?s?ce mno?stv? byla stanovena.

 

Xintai v?m?na je tak? zodpov?dn? za koncem m?s?ce, n?klady, proto?e k n?mu do?lo na za??tku m?s?ce, ale tato ??stka p?ijde nevyhnuteln? st?v? nezbytn?m pro obnovu. Vyd?te-li se v souladu s pl?nem, j? ani nemus?te b?t natolik zotavil i konec m?s?ce, v?ci, kter? pachinko je je?t? n?co jako hazardn? hry, kter? je otev?en?. P?i sledov?n? dat

 

, platformu v?platu pr?toku a v?robc? funkc?, na konci, ve spojen? s jejich vlastn? zku?enosti, atd ude?il h?eb?k, proto?e budeme ur?ovat sadu samoz?ejm? ven na neo?ek?van? nebo pry?, ?e or've vz?t je velmi ?asto ve sv?t?.

 

V Proto Pachinko sal?n, pro fin?ln? ?pravu provozn?ho zisku, z doby kolem 20. dne ka?d?ho m?s?ce, za?al zp??snit h?eb?k, nebo sn??en? nastaven? Horukon, zadejte obnoven? syst?mu. Kdy? u? mluv?me o pro? tentokr?t je 25th ka?d?ho m?s?ce v ?irok? ve?ejnosti, bude to va?e v?plata. Pokud existuj? plat, ne-li ven, z?kazn?ci mi hon? v?hru, ne? je obvykl?. V?ce ne? na za??tku m?s?ce, nebo v polovin?, ?e by se mi s hotovost?.

 

Krom? toho skute?nost, ?e m? hon? je trochu moc, ne? je obvykl?, a to i v p??pad?, ?e p??sn? podm?nky nehtu a nastaven?, prodeje stouply, bude moci zv??it hrub? zisk. N?kolik dn? po 25. dni p??li? na s?le, prodeje, ani? by tak? vydal tak? spustit hrub?ho zisku tak? zv??il, stane se skute?nost?, ?e v pr?b?hu vyd?l?vat tak? nejv?ce v jednom m?s?ci.

 

jak? m?ry Skute?nost, ?e bu? obnoven? ?asu, tak?e p?ijde zapojit do prodlen? od podnikatelsk?ho z?m?ru ka?d?m obchod?, ne??k?m kategoricky, kdy? jste si vzal velk? pozadu z hrub?ho zisku pl?nu obnovy i ???ky, budete zv??en? chodech.

 

konec m?s?ce, h?eb?ky ?pravy a nastaven? stejn?, pokud budete ?ekat p??li? dlouho a neusp?li ani jeden den, ?e hrub? zisk C?lem ulice ji? nebude pln? p?ijata. V hodn? opera?n?ho pl?nu pachinko salonu je sv?t, kter? je prodejn?, jak drah? sady hrub?ho zisku.

 

stejn? ?prava neht?, tak? znamen?, ?e dal sadu, ve srovn?n? se za??tkem m?s?ce ?i st?edn?, je ???ka ne?ekan?ho stane men?? konec m?s?ce, kter? maj? b?t povoleny. I mal?, aby se spolehliv? obnovit, je pokusit se selh?n?m bez ?pravy jsi pouze psychologickou situaci na konci strany veden?.

 

jen proto, aby se stal v?ichni stoj? ve stejn? situaci, je to rozumn? dob?. K z?va?n?m ?prava je jen n?kolik jedin? t?n v?plat? je p??li? dobr?. Tabulku, kter? je norm?ln? ?pravu neht? a Horukon tak? nastavit, ?e jsou v po??dku. Krom? toho, slot, atd b?t tak? snadno nastavit zm?ny ne? ?pravu neht?, tak?e je snadn?, aby se dalo o?ek?vat m?? ven ve srovn?n? s Pachinko.

 

konec slotu, ve srovn?n? s Pachinko, ve h?e, nemus?te dostat va?i pomoc, ale ?ekl, ?e je nev?hodn? situace. Konec m?s?ce nem?li zapom?nat na skute?nost, ?e je rekonvalescence, zkoumat C?lem podstavec, je lep?? hr?t, ani? by p??li? mnoho hon? hit p??li?. To je ???ka ne?ekan?ho stane men?? konec m?s?ce bude. I mal?, aby se spolehliv? obnovit, je pokusit se selh?n?m bez ?pravy jsi pouze psychologickou situaci na konci strany veden?.

 

jen proto, aby se stal v?ichni stoj? ve stejn? situaci, je to rozumn? dob?. K z?va?n?m ?prava je jen n?kolik jedin? t?n v?plat? je p??li? dobr?. Tabulku, kter? je norm?ln? ?pravu neht? a Horukon tak? nastavit, ?e jsou v po??dku. Krom? toho, slot, atd b?t tak? snadno nastavit zm?ny ne? ?pravu neht?, tak?e je snadn?, aby se dalo o?ek?vat m?? ven ve srovn?n? s Pachinko.

 

konec slotu, ve srovn?n? s Pachinko, ve h?e, nemus?te dostat va?i pomoc, ale ?ekl, ?e je nev?hodn? situace. Konec m?s?ce nem?li zapom?nat na skute?nost, ?e je rekonvalescence, zkoumat C?lem podstavec, je lep?? hr?t, ani? by p??li? mnoho hon? hit p??li?. To je ???ka ne?ekan?ho stane men?? konec m?s?ce bude. I mal?, aby se spolehliv? obnovit, je pokusit se selh?n?m bez ?pravy jsi pouze psychologickou situaci na konci strany veden?.

 

jen proto, aby se stal v?ichni stoj? ve stejn? situaci, je to rozumn? dob?. K z?va?n?m ?prava je jen n?kolik jedin? t?n v?plat? je p??li? dobr?. Tabulku, kter? je norm?ln? ?pravu neht? a Horukon tak? nastavit, ?e jsou v po??dku. Krom? toho, slot, atd b?t tak? snadno nastavit zm?ny ne? ?pravu neht?, tak?e je snadn?, aby se dalo o?ek?vat m?? ven ve srovn?n? s Pachinko.

 

konec slotu, ve srovn?n? s Pachinko, ve h?e, nemus?te dostat va?i pomoc, ale ?ekl, ?e je nev?hodn? situace. Konec m?s?ce nem?li zapom?nat na skute?nost, ?e je rekonvalescence, zkoumat C?lem podstavec, je lep?? hr?t, ani? by p??li? mnoho hon? hit p??li?.