V?hody a nev?hody maj? za c?l paletu koutek v salonu pachinko

V posledn?ch letech, m?me st?le v?t?? po?et pachinko salon? nainstalovat celou ?adu roh. Norm?ln? jsme zalo?ili vedle sebe n?kolik jednotky stejn?ho modelu, ve Variety rohu, tak? z??dila zcela jin? model Specifikace jeden po druh?m. Pot?, co v popul?rn? tam byly modely, dostatek d?t p?t b?t nainstalov?na tak? ?est d?vod?, jako je nap??klad popul?rn? ??dn? operace nelep?, model, kter? se ji? d? v?m mo?nost, ne? aby se odstranily, pro z?kazn?ky, kte?? cht?j? hr?t po??d, nebo dovoleno opustit pouze n?kolik jednotek, m? celou ?adu roh na nebo dostal hr?t nostalgicky zav?st pou?it? tabulky. V

 

takov? odr?da roh, jsou v?hody a nev?hody, kter? se zam??uj?, se pod?v?me na to, co v?ci.

 

Za prv?, je to v?hoda, ale ne dob?e v?m volb? bod a Pachinko celou ?adu model?, proto?e rohy hraj? mnoho, je to, ?e je snadno hyeny. Krom? toho b?v? sladk? ?prava neht?, bylo by p?ekvapen?m hr?t.

 

Variety roh, do high-spec stroji z Dejihane, existuje cel? ?ada specifikac? model?. D??ve ale Dejihane bylo instalov?no mnoho, m? tak? slu?n? zv??en? high-spec stroj je te?. Variety roh, tak?e m? tendenci b?t sladk? ?prava neht?, ne? ostatn? modely, pro ty, kte?? naraz? na stroj Hanemono, kter? Hanemono, kter? byly nainstalov?ny v Variety rohu, tak? zde bude neo?ek?van? nebo bylo c?lem o?i, kter? zase dob?e.

 

a Variety roh, tam je tak? Pachinko sal?n, ?e nov??ek h?eb?k um?lec pr?v? za??n? ?prava neht? m? na starosti, tak?e si m??e naj?t tabulku s pokladem neo?ek?van? Tam je rozost?en?, ne? je b??n? ?prava neht? veter?n h?eb?k sestry st?vku, st?le lid?, kte?? chod? kolem v Hanemono st?edu je c?lem o?i.

 

Nav?c ti, kte?? hraj? s r?zn?mi rohu, m?me mnoho lid? p??li? neznaj? Pachinko. V

 

ned?vno, tak?e ho ani m?t slo?it? funkce, jako je latence variace pravd?podobnosti, vy nebo j? p?estal bez p?edchoz?ho upozorn?n?, kter? jsou obsa?eny v ?krytu. Je velmi pravd?podobn?, ?e opot?eben? je v takov? tabulce Nejvy??? je, ?e cel? ?ada roh.

 

a jako nev?hod, dosah a v?kon ka?d?ho modelu, a ?e je t?eba m?t na pam?ti, tak?e jsou r?zn?, tak?e Dejihane existuje mnoho, je to, ?e tam nen? moc specifikace modelu, kter? m??e b?t hra. Ve Variety rohu, byly r?znorod? modely byly instalov?ny v ka?d? z nich. Tak?e, v?ichni produkuj? odli?n?.

 

kter? dosahuj? je, zda s vysok?m stupn?m spolehlivosti dosah, m?t na pam?ti, zda je v?kon z, nebude v?d?t, i kdy? zastavila v t? dob? tak? pokra?uje. Pokud tomu tak nen? zn?mo v?bec, a to i ve st?nku, kter? se ot??? stejn? bez ohledu na to, jak ?pravu neht?, dobr? Horukon set, i kdy? m?m pocit, vlna ROM je vypad? dob?e, bude chyb?t hern? stanice.

 

A kdy? mluv?me o odr?dy, mnoho pachinko salony bude hr?t, je hlavn?m c?lem, je nevyhnuteln? st?v? instalace hodn? Dejihane. Pokud

 

Dejihane, sladk? a trochu ?prava neht?, pro slab?? explozivn? s?le v?platy, nen? to d?siv? jako pachinko salonu.

 

shrnut? Hanemono, jsou lid?, kte?? jsou Tachimawa‘to Dejihane st?edu, je pokusit pozoroval tak? Variety koutek? Bude to k z?v?ru, ?e. Pokud se mnoho pachinko salon, kter? je hlavn?m c?lem t?to hry, nevyhnuteln? zvy?uje po?et instalac? Dejihane. Pokud

 

Dejihane, sladk? a trochu ?prava neht?, pro slab?? explozivn? s?le v?platy, nen? to d?siv? jako pachinko salonu.

 

shrnut? Hanemono, jsou lid?, kte?? jsou Tachimawa‘to Dejihane st?edu, je pokusit pozoroval tak? Variety koutek? Bude to k z?v?ru, ?e. Pokud se mnoho pachinko salon, kter? je hlavn?m c?lem t?to hry, nevyhnuteln? zvy?uje po?et instalac? Dejihane. Pokud

 

Dejihane, sladk? a trochu ?prava neht?, pro slab?? explozivn? s?le v?platy, nen? to d?siv? jako pachinko salonu.

 

shrnut? Hanemono, jsou lid?, kte?? jsou Tachimawa‘to Dejihane st?edu, je pokusit pozoroval tak? Variety koutek? Bude to k z?v?ru, ?e.