D?le?it? p?i ma?k?n? tabulky C?lem vid?t rozlit? graf v pachinko salonu

Ned?vn? Pachinko sal?n, velk? displej se strojem naz?v? datov? Lobo, obchody, kter? jsou nainstalov?ny se stalo mnoho. byl nainstalov?n v obchod? p?edn? otev?r?n? a pult p?ed, atd., v tomto stroji, ned?vn? hrac?ho stolu jeden po druh?m na dat a aktu?ln?ho jackpotu pravd?podobnost? a? do hit a v?plata p?echod graf nazvan? propad Graf m??ete vid?t na vln?, jako je po?et ot??ek.

 

Tak? je zde k dispozici ?daje Robo pachinko salony, ?e p?ich?z? s po??tadlem dat na ka?d?m stole.

 

bude ?elit stejn? druh rol?, ale st?le se jedn? o mal? mno?stv? informac? ve srovn?n? s datov?m Robo. Je to takov? spousta informac? jsou data Robo vid?t, ale data, kter? chcete nejv?ce identifikov?ny v je ka?d? um?r? a v?plata p?echod graf.

 

V?plata p?echodov? graf a situaci na denn? jeden sv?t?n? m??e a z?visl? na stole ??rov?m grafu, je to, co bylo dob?e vid?t. V?plata nebo v dob? velk?ho hitu, situace a kontinu?ln?ho Chan, m??ete zkontrolovat n?sledn? z?visl? m?ru.

 

jako horn? a doln? ??sti pohybu je ?zk? platforma t?to ??dkov? grafu, koule mimo proud je stabiln?, bude obt??n? m??it st?t z?visl?.

 

※ Samoz?ejm?, ?e ji? existuje samoz?ejm? tak? mo?n?, ?e pouze siln? obdob? Horukon kdy seka?ka sed?l ve st?nku, kter? je nyn? stabiln?.

 

horn? a doln? ??sti n?siln? pohybu stojanu z tohoto grafu, t??kou rozd?l n?vykov? a za, dokonce den p?ed siln?, kdy? nev?, vlny se objev? n?hle rozru?en?, je tabulka, na kter? je zde nebezpe??, ?e se z?visl?mi. Nicm?n?, takov? st?nek, proto?e tam je tak? v?bu?n? s?la, ale je extr?my, m??eme b?t i skute?nost, ?e platformy, kter? lze o?ek?vat, ?e vyhodit jin? slova.

 

A chci, aby ses pod?val na jinou dob?e, je pravd?podobnost platformu.

 

pachinko stroj, ale tam je velk? hit pravd?podobnost, ?e p?edstavuje zvl??? te? pravd?podobnost aktu?ln?ho jackpotu s n?m, bude to st?t pravd?podobnost. Turn (jednotek na jackpotu pravd?podobnost?) tolikr?t, bude vod?tkem toho, co m? za sebou jeden jackpot. Obecn? plat?, ?e tento Tai 確 Je-li rychlost je 180 nebo m?n?, bude to b?t c?lem o?i platformy.
a
st?t v?ce ne? 180, tak? zv??en? investice ve v??i a? zas?hnout, st?v? nebo k?ehk? rovnov?ha tak? navr?cena m??e b?t stejn? vy?el. Aby v?ak bylo mo?n? nal?zt platformu takovou 180 nebo m?n?, realita je docela velk?.

 

Nav?c v datov?m Robo, m??ete vid?t pachinko ukl?dat ve?ker? data. Budeme-li jemn? potvrzen?, nebo m? intenzivn? linka je jemn? st?nek rohov? st?l podstavec pravd?podobnosti a propady graf, jako stojan na ostrov? v bl?zkosti vchodu, mnoho takov?ch, m??e b?t tak? zachycovat zvyk podnik?n? vy.

 

Za prv?, rozhodne o model, kter? chcete zas?hnout, v?plata v bl?zkosti p??mky st?t pouze p?echodn? graf m??e b?t nebo vyberte tabulku ?asto z?st?vaj? v??e, ne? je pr?m?r linky, podle po?ad?, je to siln? stand propad Graf z, mo?n? budete cht?t, aby odpov?daly zvolit n?zk? stolek jedin? m??e st?t pravd?podobnost.

 

jsou um?st?ny na hern?m pl?nu, v p??pad?, ?e pouze data ?elit ??dn? obchod Pachinko nemus? vyj?t lichob??n?kov? pravd?podobnost. V

 

nyn?, proto?e tam je tak? po??tadlo data, kter? se zobraz? celkov? po?et ot??ek, ve byla metoda v?po?tu zavedeno d??ve, pros?m, to spo??tejte sami. Ne? slep? ude?it tak?, ?lov?ka, kter? zas?hlo ov??it pravd?podobnost, v?c, kde m??ete vyhr?t je?t? v?c. Vyberte tabulku, ?asto z?st?vaj? v??e, ne? je pr?m?r v ?ad?, tentokr?t v?s z propadu grafu siln? st?nku, m??e b?t hra zvolit n?zk? stolek jen to m??e st?t pravd?podobnost.

 

jsou um?st?ny na hern?m pl?nu, v p??pad?, ?e pouze data ?elit ??dn? obchod Pachinko nemus? vyj?t lichob??n?kov? pravd?podobnost. V

 

nyn?, proto?e tam je tak? po??tadlo data, kter? se zobraz? celkov? po?et ot??ek, ve byla metoda v?po?tu zavedeno d??ve, pros?m, to spo??tejte sami. Ne? slep? ude?it tak?, ?lov?ka, kter? zas?hlo ov??it pravd?podobnost, v?c, kde m??ete vyhr?t je?t? v?c. Vyberte tabulku, ?asto z?st?vaj? v??e, ne? je pr?m?r v ?ad?, tentokr?t v?s z propadu grafu siln? st?nku, m??e b?t hra zvolit n?zk? stolek jen to m??e st?t pravd?podobnost.

 

jsou um?st?ny na hern?m pl?nu, v p??pad?, ?e pouze data ?elit ??dn? obchod Pachinko nemus? vyj?t lichob??n?kov? pravd?podobnost. V

 

nyn?, proto?e tam je tak? po??tadlo data, kter? se zobraz? celkov? po?et ot??ek, ve byla metoda v?po?tu zavedeno d??ve, pros?m, to spo??tejte sami. Ne? slep? ude?it tak?, ?lov?ka, kter? zas?hlo ov??it pravd?podobnost, v?c, kde m??ete vyhr?t je?t? v?c.