Obecn? f?ze zotaven? z pachinko salon?, rys-vid?t skrz cest?

※ tak? posledn?

 

Pachinko sal?n Viz jako trend cel?ho odv?tv?, proto?e se jedn? o obchodn? spole?nost, mus? b?t ziskov? ka?d? den. V p??pad?, ?e ano, ale je to p?eklad m??e zobrazit tak?, ?e ka?d? den rekonvalescence, mezi nimi, den je, ?e v o?ek?v?n? velk? zisky, ne? je obvykl?, bude platit od data sb?ru uveden? v pachinko salonu. V takov? den sb?ru, aby nedo?lo k m?t velkou ztr?tu, poj?me se pod?vat na to, jak zjistit, ?e v?le by den byl obnoven.

 

tak? na pachinko salonu se z??astnit v?ichni, mysl?m, ?e je ur?it? pravda den. Pachinko sal?n datu sb?ru, vid?l mnoho obchod?, kter? zhruba ve druh? polovin? m?s?ce. To se bude li?it v z?vislosti na na?asov?n? obchod? ud?lost? a Xintai v?m?nu. How identifikovat n?kolik dn? po tomto obdob? zotaven?, budete i nad?le ?prava neht?.

 

hrani?n? linie, jako nap??klad p?eru?it, ale je charakteristick? t??k? obdob? rekonvalescence ?prava neht?, tam je ??st, kterou chci, aby p?i pohledu na druhou. To znamen?, ?e v p??pad?, ?e v?hra je okam?it? odstran?na, je to, nebo ne. V pachinko podm?nky, ?e k v?plat?, nazvan? TY. ?ezac? TY, provede ?pravu neht? jin? ne? na za??tku, a Chirase m??, je zp?sob, jak sn??it pom?r ke vstupu na start a ?to?n?ka.

 

Tak? v p??pad? Re Chirase m??, tak? zhor?ila m?? po jackpotu, jsem m?? mimo zmiz? okam?it?. Ve f?zi zotaven? z pachinko salonu, se stala mnohem podstavec takov? ?prav? nehty. Rozli?ovat mezi h?eb?k, ale je pom?rn? obt??n?, Toka vzor ot??? mnohokr?t, pokud dojdou k n?zoru, ?e m?? je okam?it? odstran?na, m??ete l?pe zhruba Pokud jste obezn?meni hra pachinko. Vzhledem k tomu, ?e tyto vlastnosti se vyskytuj? v ?prav? neht? obdob? obnovy, nezapome?te v?echny prost?edky. V p??pad?

 

Hanemono, mus?te b?t obzvl??t? zab?val pozor na t?chto m?stech. Krom? toho v p??pad?, jako je CR stroji, tak?e je zde tak? mo?nost, ?e ?prava v cest? Horukon, asi by bylo tak? dobr?, aby i v rohu hlavou.

 

v?kendy a sv?tky, pachinko z v?s tak? sklid?, jak v?te, Obchod bude mnoho. To plat? zejm?na, jako jsou obchody stanic a prosperuj?c?ch obchod?, budete ?asto tendenci ukl?dat je z?kazn?k v i ve v?edn? dny. Jako jsou p??m?stsk? obchod?, v obchod?, kter? se neo?ek?v? b??et ve v?edn? den, reverzn? uhasit jeden ze soboty a ned?le, tam jsou bu? tak? obchody, kter? prov?d?j? ?innost, jako je nap??klad, ?e shrom??d?n?.

 

A, kter? by byla z?sk?na data za ??dn?ch pachinko salon?, je den, kdy byla opravena. Je Xintai roh z b?hem Golden t?den pr?zdnin a znovuotev?en? do p???t? nov? zrekonstruovan? tak?, ale a? do konce m?s?ce od 25. dne ka?d?ho m?s?ce taky. Dokud v 25. dni ka?d?ho m?s?ce del?? dovolen?, proto?e se o?ek?v?, ?e dokonce vid?l r??e s prodejem vysoce hrub? zisk bude v?dy zp?t do boku pachinko salonu.

 

Nav?c ti, kte?? se zaj?mali o ?asopisech, atd. Tak? je Xintai, tak?e budete hr?t z sami, nem?te pot?ebu uhasit. Strojn? ??et mus? b?t shroma??ov?ny, ?e budou obnoveny nevyhnuteln? hru stojan. Xintai bu? hit na prvn? den Xintai, je to, ?e existuje pravd?podobnost, ?e probl?my nejl?pe na st?vku v dob?, kdy v klidu m?lo. A vhled

 

Pachinko sal?n datu sb?ru, dejte pozor, aby nehospod?rn? investice. Av?ak to, zda k datu sb?ru nebo ne, jen jsme vid?li, proto?e j? nev?m, moc, vyjde pot?eby zas?hnout absolutn?. Aby bylo mo?n? upustit od minim?ln? investice, obchody na situaci a neht? V ide?ln?m p??pad? se stalo t?eba vid?t i trochu. Tak?e budete hr?t, et al., To nem? pot?ebu uhasit. Strojn? ??et mus? b?t shroma??ov?ny, ?e budou obnoveny nevyhnuteln? hru stojan. Xintai bu? hit na prvn? den Xintai, je to, ?e existuje pravd?podobnost, ?e probl?my nejl?pe na st?vku v dob?, kdy v klidu m?lo. A vhled

 

Pachinko sal?n datu sb?ru, dejte pozor, aby nehospod?rn? investice. Av?ak to, zda k datu sb?ru nebo ne, jen jsme vid?li, proto?e j? nev?m, moc, vyjde pot?eby zas?hnout absolutn?. Aby bylo mo?n? upustit od minim?ln? investice, obchody na situaci a neht? V ide?ln?m p??pad? se stalo t?eba vid?t i trochu. Tak?e budete hr?t, et al., To nem? pot?ebu uhasit. Strojn? ??et mus? b?t shroma??ov?ny, ?e budou obnoveny nevyhnuteln? hru stojan. Xintai bu? hit na prvn? den Xintai, je to, ?e existuje pravd?podobnost, ?e probl?my nejl?pe na st?vku v dob?, kdy v klidu m?lo. A vhled

 

Pachinko sal?n datu sb?ru, dejte pozor, aby nehospod?rn? investice. Av?ak to, zda k datu sb?ru nebo ne, jen jsme vid?li, proto?e j? nev?m, moc, vyjde pot?eby zas?hnout absolutn?. Aby bylo mo?n? upustit od minim?ln? investice, obchody na situaci a neht? V ide?ln?m p??pad? se stalo t?eba vid?t i trochu.