Co je ?asto v konfiguraci Horukon skupin? na pachinko salonu

Konfigurace skupinu, v reakci na sign?l z jackpotu konfigurace Hall pro ka?dou skupinu bude ten, kter? uhasit jackpot. Strategie haly zachycen? conserver, je to, co byla my?lenka Dasa. Zde hala conserver pohledu ze zajet?, chceme p?edstavit, co je zn?mo jako spole?n? vzor v konfiguraci skupiny.

 

Konfigurace skupina v zachycen? hala Conserver, koncov? konfiguraci ??slo, side-by-side konfigurace, ??k? se, ?e existuj? t?i typy nepravideln? konfigurace. Mezi nimi je konfigurace se ??k?, ?e na n?rodn? ?rovni v?t?iny velk?ch, side-by-side konfigurace a byl r?zn? ozna?ov?n jako koncov? konfiguraci, ale nev?, zda se jedn? o jeden form?ln? v mnoha p??padech.

 

je, ?e tato konfigurace je nej?ast?j??, side-by-side konfigurace je tak? konfigurace end tak?, zd? se, ?e to, co je snadn? potvrdit, proto?e z d?vodu, ?e je snadno rozpoznateln?. Vzhledem k tomu, ?e nen? v tom, ?e potvrzen? na pachinko salonu m??e b?t u??v?n, se stala skute?nost, ?e by se tak do spekulac?.

 

v p??pad? koncov? konfiguraci, konec tabulky, ve kter? jsou spojeny s ?adou transform?toru je stejn? platforma bude jedna skupina. 1 skupina je zd? asi p?t hrub?. Nap??klad v 20 jednotek na ostrov?, bude skute?nost, ?e p?t skupin existuj? na ostrov?.

 

toto seskupen?, proto?e byla provedena v cel? pachinko salonu bude st??nost v zachycen? hala conserver. Je to, ?e by rovn?? velmi ?asto, uspo??d?n? vedle sebe, vedle sebe, se stal ?ty?i a? p?t skupin, p?i v?h?e loterii, skute?nost, ?e v n?m jackpot je distribuov?n budete.

 

Nicm?n? v posledn?ch letech, se ??k?, ?e je zde tak? pachinko salon m?ch?n? koncov? konfigurace a uspo??d?n? vedle sebe. Pokud je side-by-side konfigurace a konfigurace end jsou sm??en?, tak?e budete m?t odli?n? od ostrova, ur??me je ?ekl, aby se stala pon?kud slo?it?j??. Mezi pachinko salon?

 

a ostrov side-by-side konfigurace, proto?e ostrov koncov?ch konfigurac?ch jsou sm??en?, ??k? se, ?e vz?t ?as na v?zkum, kdy do?lo k jackpot. Tato skupina -loop d?len? je zcela bez ohledu na takov?ch model?, a pak byly uzav?eny pouze ve st?nku ??slo I v?c, kter? jackpot doch?z? ?asto v r?mci jedn? skupiny.

 

Ale v posledn? dob? existuje mnoho pachinko salony, kter? zalo?ily jeden z transform?toru na jednu, aby se p?ede?lo probl?m?m. V t?to v?ci je vysv?tlen na existenci uskupen? by m?lo nad?le dodr?ovat.

 

My?lenka uspo??d?n? skupiny, se p?edpokl?d?, ?e z?kladn? mno?stv? jackpot neexistuje ??dn? z?klad v shodou okolnost? spolu. V pachinko obchod j?t s v?mi, zda je ?i nen? stanovena konfigurace skupiny uveden? v zajet? hala conserver, m??e to b?t zaj?mav? se pod?vat jednou.