Vlastnosti - viz cestou p?es vlny ROM je obvykle ?ivot

Pachinko stroj ROM je siln? obdob?, obvykle obdob? je rozd?leno do propadu obdob?. Ve srovn?n? se silnou sez?nu a rozru?en? dobu, m??e norm?ln?ho ?ivota ??kat obt??n?. Specifick? funkce, jako nap??klad siln? obdob? a podr??d?n? ?ivota, t??ko identifikovat je, proto?e to je norm?ln? ?ivot. V

 

, bude to jen p??klad, jak? v?ci se stalo v pam?ti ROM funkc? norm?ln?ho ?ivota, ale zavede.

 

v b??n?m obdob?, nebo ?ast? st?vky, ?e ani n?vykov? stane hluboce nebude moc vid?t. ??ci, zda, ani? by k tomu, ?e nen? to p?esn? to hit, jedin?, co ??kaj?, velk? n?vykov? nen?. Pokud jde o v?robu, etc., dos?hne tak? v?roba tak? vyjde v jeho vlastn?m zp?sobem.

 

Nicm?n? efekt Chcete t?m v?t?? pozornost je v?roba a dosah, jak? je pr? super hot.

 

tak? vy?el v r?zn?ch dosah je konstantn?, nic m?n?, je m?n? pravd?podobn?, ?e se intenzivn? produkce atsu a dos?hnout. Tak? po?et ot??ek a? zas?hl, se stal p?ed a po pr?m?rn? 300 ot??en?, a to i ode?ten?m jackpot, je zde tak? skute?nost, ?e one-off. Iv p??pad?, ?e pull-back sn??en?

 

?asu, pokra?ovat ?i nikoli, je pravd?podobnost kol?s?n? m?te tak? stane, ?e je nelze snadno uzav?eno. Takov? stav bude funkce norm?ln?ho ?ivota ROM. Obrazn?

 

, nem?m trvat d?le ne? investi?n?ho zlata, je to stav, kter? nem? ani vyd?l?vat pen?ze. Jakmile to ?lo jinak, v norm?ln?m obdob?, nen? snad i na skute?nost, ?e v pr?b?hu zast?vky je obt??n? pochopit.

 

i kdy? existuj? n?znaky takov?ho norm?ln?ho ?ivota, proto?e to by ztratil p??li? honi?ka, mus?te b?t opatrn?. Potom, v datov?m grafu v p??pad? takov?ho norm?ln?ho ?ivota, je dob?e v?d?t a vid?t ??rov? graf.

 

st?edov? ??ra stojan vlna je m?n? pod?l ??ry grafu je fakt, ?e m?n? z?visl?mi. A ven, v pr?m?ru, je d?kazem, ?e opakovan? nebo ne ven. V takov?m p??pad? je datov? tok, mysl?m, ?e je mo?n?, ?e vstoupil do b??n?ho obdob? mohou b?t stanovena na vysok? Vy.

 

norm?ln? ?ivot je n?vykov?, ale je tak? snadn? hr?t, proto?e ??m m?n?, dostanete mo?nost vstoupit do doby rozlit? po tomto. Ale i kdy? existuj? zn?mky norm?ln?ho ?ivota, 300 a v p??pad?, ?e rotace v?ce n?vykov? byl dodr?en nebo v p??pad? v?roby a dosah nen? nad?le vyv?jen, tak?e je mo?n?, ?e vstoupil do

 

rozru?en? obdob? pohyb stolu i kdy? si myslel, ?e jste si, ?e dobr? v?c d?lat. Naopak, ?e existuje tak? mo?nost p?ej?t na siln? obdob? je zpravidla obdob?. V z?vislosti na situaci p?ed vlnou norm?ln?ho ?ivota, nev?m, ani o tom, zda pobo?ky.

 

z pokusu zas?hnout A? tak ?i onak, proto?e si mysl?m, ?e se jedn? o situaci, kdy m??e b?t situace souzen, se stal neu?kod? tok pokus? zas?hnout. Pokud Minukere norm?ln? ?ivot velmi dob?e, existuj? i ??v?hody, kter? by mohly ??st v budoucnosti dna toku.

 

nebo se stanou Ka?dop?dn? v?ichni nad?eni Kdy? k ni?emu, nebo si myslel, nebo se stanou zbyte?n? si myslet, ?e atsu chobotnice, po tom v?em, proto?e je ?asto s nasazen?m byl l?n?, ?e v?hra nebude vrtuln?k bez tak? roste, a to s prskat a v?prodej a mus? b?t opatrn?, proto?e tam by byl ??dn? ?as, aby se m?? v druh? tabulce.