Zkontrolujte n?hradn? tempo Xintai z pachinko salonu

Kdysi d?vno v pachinko salonu je jako velk? ud?lost Speaking n?hradn?ho Xintai, to bylo to, co se stalo tempem zhruba jednou v jednom nebo n?kolika m?s?c?ch v m?s?ci. V sou?asn? dob? neexistuje ??dn? zm?na v d?le?it?ch ud?lostech s c?lem p?il?kat z?kazn?ky, ale ?asto se st?v? ?ast?m dost nelze srovn?vat. Tam je tak? jedna hodina p?edpisy ji vzal, ale tempo prov?st n?hradn? Xintai, m?stn?ch podm?nek a z?kaznickou z?kladnu, se bude li?it v z?vislosti na obchodn?ch podm?nk?ch Pachinko. Ve sv?m projevu na um?st?n? podm?nk?ch

 

v pachinko salonu v pachinko salonu a p?ed n?dra??m v centru m?sta, Xintai v?m?na byla provedena ka?d? t?den. D?vodem je to, ?e v centru m?sta a p?ed n?dra??m, je zv??en je, ?e konkurence tendenci pachinko salon? jsou soust?ed?ny stala n?siln?. Xintai, se stala velmi d?le?itou komoditou, aby p?il?kali z?kazn?ky. sousedstv?

 

z pachinko salonu je, je-li zaveden? popul?rn?ch model? ve velk?ch mno?stv?ch, bude nevyhnuteln? situace p?d?, ?e hodn? b???. Aby se zabr?nilo situaci, ?e se bude na rozd?l zaveden?m ??slo rovnaj?c? se po?tu zaveden? sousedstv? obchod? dostal informace od v?robc?. V pachinko salonu v centru m?sta, byly takov? taktiky bylo provedeno ka?d? t?den, jsem tempo n?hradn?ho Xintai se stala v?ce a v?ce Chcete-li rychle.

 

v?ak pachinko stroj budou stovky tis?c jen? za jeden. Chcete-li vym?nit Xintai, ?e zna?n? n?klady trv?. Rychle Jakmile jste p?edstavil 10 jednotek, stane se jednotka milion? jen?.
to
, ?e p?ijde v s?zce jako n?klady za t?den, a odpisy majetku, za ??elem dal??ho zv??en? p??jmu, je p?eklad, kter? mus? b?t slu?n? zotaven?. Pachinko sal?n, jako je nap??klad obchodn? ?et?zce maj? hodn?, ale ne tolik radik?ln? o?iven?, s finan?n? s?la je t??k? pachinko salony dal?? pachinko salony dali hodn? Xintai se nesklouzne byl z?sk?n z po n?kolika dnech nahrazen? v p??pad?, tam je tak? p??pad, kdy bude operace spadat p?ed p?ijet?m zisky.

 

Nav?c v?robci pachinko salon?, koncentrov?na do zna?n? m?ry v Tokyo sousedn?ch prefektur Maj? v?s. V p??pad? pachinko salonu v centru m?sta, je z?kazn?k toku je velmi jednoduch?, nemus?te dostat sv? nuceni kupovat Xintai podm?nek dostali hodn? uniformy. Naopak v p??pad? p??m?stsk? prodejn?, bude Xintai v?m?na asi polovina obchodu centra. Kdy? u? mluv?me o pro? na rozd?l od pachinko salonu v centru m?sta, a skute?nost, ?e mal? obchod konkurovat v sousedstv?, klientela jsou pravideln? centrum, je ta ??st, kter? je ?asto ne moc pohybu.

 

konkurovat, proto?e m?te na mysli, ?e druh? strana nen? p??tomen, a tak? eliminuje nutnost zav?st nov? stroje na vrcholu ve sp?chu. Krom? toho, aby m?l z?kaznickou z?kladnu tak? stala obchodn? pravideln?ho centra, m?me tendenci k zaveden? pou?it? tabulky ne? nejnov?j?? zvy?uje st?nku. Jak to, ale v?m?na tempo od centra m?sta a p?edm?st? pachinko salon? vid?l d?vod, pro? se li??, nepot?ebujete k rychl?mu zotaven?, pokud je zaveden prodej Bane Xintai.

 

Xintai ?ast? z?sobu n?hrady je, tak co bys d?lat, nebo soubor obnovy p?edstavit postel neochotn?, aby se ve?ly kolem d?lat, proto?e tr?by jdou nahoru, tam jsou jen tady prohl?dnout v denn?m pozorov?n?m ,
Toka
je obchodn?m m???tku spole?nosti, zd? se mnoho lid?, kter? nevedou k my?lence v?b?ru dobrou restauraci v takov?m ?hlu pohledu, poj?me trochu v?dom?. Xintai ?ast? obchod v?m?ny je, tak co bys d?lat, nebo set o?iven? p?edstavit postel neochotn?, aby se ve?ly kolem d?lat, proto?e tr?by jdou nahoru, tam jsou jen tady prohl?dnout v denn? pozorov?n?.
Toka
je obchodn?m m???tku spole?nosti, zd? se mnoho lid?, kter? nevedou k my?lence v?b?ru dobrou restauraci v takov?m ?hlu pohledu, poj?me trochu v?dom?. Xintai ?ast? obchod v?m?ny je, tak co bys d?lat, nebo set o?iven? p?edstavit postel neochotn?, aby se ve?ly kolem d?lat, proto?e tr?by jdou nahoru, tam jsou jen tady prohl?dnout v denn? pozorov?n?.
Toka
je obchodn?m m???tku spole?nosti, zd? se mnoho lid?, kter? nevedou k my?lence v?b?ru dobrou restauraci v takov?m ?hlu pohledu, poj?me trochu v?dom?.