Rozd?l obchodn? politiky vzhledem k um?st?n? pachinko salonu (Station Agents p??m?stsk? obchod?)

Jak?koli obchod, mysl?m, ?e je podnik?n? s r?zn?mi za??zen?mi podle m?stn?ch podm?nk?ch. Pachinko nen? v?jimkou, m?me r?zn? a r?zn? opat?en?, podnik?n? a tvorbu vlastn?ho obchodu obraz o m?stn?ch podm?nk?ch. Nap??klad, v p?edn? ??sti obchod? a stanice p??m?stsk?ch prodejen, rozd?l je velk? znaky. Poj?me porovnat rozd?ly v dob? z?kaznick? z?kladny a ?pi?kov?ho provozu.

 

■ pachinko salony podnikat v ?asov?m p?smu

 

n?dra?? v p?edn? ??sti stanice pachinko salonu z?kaznick? z?kladny a vrcholov? chodu, chyst? obchody v mnoha centru chodc?. Pro pobl?? vlakov?ho n?dra?? a kancel??sk?ch pracovn?k? v dom?cnosti a star??ch osob a cestou dom? z pr?ce z mlad?ch mu?? a ?en, o?ek?v?me, ?e po?et jej?ch z?kazn?k? dosahuje r?zn?ch v?kov?ch kategori?. Zejm?na toto chov?n? je b??n?j?? ve v?edn? dny. V pr?b?hu ve?era od r?na, je to lep??, nap??klad v dom?cnosti a seniory mnoho, bude zvl??t? band ?ena je ?asto ?asov?.

 

ale p?ed vrcholem stanice operace je takov? odtud. Od ve?er vzadu je lep??, co? bylo p?ich?zej?c? do obchodu z

 

r?no zp?sobem nahrazeny, tentokr?t placen?ch pracovn?k? po skon?en? pr?ce za?nou k ??tu pro v?t?inu operac?. Podle t? doby, co se obrat intenzivn? z?kaznick? z?kladny, je to nejv?t?? funkce v p?edn? ??sti prodejny stanice.

 

obchod?, kde je na?asov?n? obr?t? funkce tohoto r?en?, proto?e tam jsou z?kazn?ci mohli vr?tit vy?azen? iv silnou b?z?, budou m?t jako jedna z mo?nost?, tak? proto, ?e c?l.

 

v divok?m stanici p?ed konkurenc?, obchod nemohou p?il?kat z?kazn?ky v 7 hodin a 8 hodin ve v?edn? dny 6 hodin, m? p?e?it? obt??n?.

 

(※ Mimochodem, v p??pad?, ?e obchod m? upravit m??ek ven Co s ROM Yara Horukon, mo?nost? je vybrat z t?to ?asov? p?smo.) _ x000D_
U placen?ch pracovn?k? dovolenou je sv?tek, operace peak a ve?er od poledne, bude zcela jin? tok a ve v?edn? dny. Krom? toho, proto?e ?lo?i?t? konkurence ?asto, dokonce jakmile M?? z jin?ch obchod?, provoz dostane hodn? zm?nilo.

 

 

 

■ p??m?stsk? pachinko salonu z?kaznickou z?kladnu a vrchol V ?asov?m p?smu

 

provozu tla??tkem my?i a ??ci, co v p??m?stsk? prodejn?, ne?ekejte, ?e velikost z?kaznick? z?kladny na asi obchod? stanice. Kdy? u? mluv?me o patron?, a otec sv?m sousedstv? dom?cnosti a odpo?inku, v?k je tak? na zv??en?, vid?me spoustu vzhledu ?lov?ka, jako 60. ze 40. let.

 

host? ?rovn? znalost? je pom?rn? n?zk?, je mnoho, jsou zde i mnoho trend, kter? je pr?zdn? sladk? tabulka siln? b?ze a ?pravu neht?.

 

tak dlouho, dokud to nen? p??li? popul?rn? restauraci sta?? zavolat pov?st v p?edm?st? pachinko salonu, kter? parkovac? nav?t?vuje autem nebo motocyklem nebo podobn?, tam je, to neznamen?, ?e o tolik v?c, tak i ti, kte?? p?ich?zej? do skladu od ?asn?ch rann?ch hodin?ch nen? to mnoho je status quo.

 

v?t?ina, proto?e pokud ?ijete ve sv?m okol? p?ich?z? do obchodu, b?h je za??t prodlou?en? na 12 hodin p?ed a po ob?d?, vrchol produkce bude m?t mnoho obchod? kolem 3:00 hod od 1 hod. A p??m?stsk? obchod tam je mal? rozd?l mezi vrcholem provozu v den v t?dnu. Dokonce i kdy? je konkuren?n? obchod, proto?e to nen? tak bl?zko, je snadn? d?t z?kazn?k? fixn?ch.

 

 

 

je vyu??t studny v boji o t?chto funkc?ch z?klad? ???

 

1. Tak? b?h ?asov? p?smo

 

skladu um?st?no na vrchol, proto?e ?asov?n? p?i nich? se operace roz???ena je jin?, tam jako jeden z t?to strategie je, ?e odst?elovat nej?hav?j?? ?as. Jako pachinko salon, samoz?ejm?, proto?e osoba, kter? vydala m??ek ven hodn?, kdy? je vysok? m?ra vyu?it? nen? uveden odkaz na odvol?n? v obchod?, nen? tam m??en?.

 

 

2. Na na?asov?n?, ve kter?m na?asov?n?m

 

z?kazn?ci z?kazn?ci zapnut? v?m?na bude m?t tendenci sladk? tabulky siln? b?ze a h?eb?k bude pravd?podobn? vy?adovat. To je proto, ?e nap??klad v p??pad? ?en v dom?cnosti, a to bude bez ohledu na to, jak se matrice je siln?, tak?e nemus?te p?i p??prav? ve?e?e, m?m spoustu lid?, kte?? by back neochotn?. Pachipuro kter? vyd?l?v? v r?mci strategie, kter? bude vyzvednout takovou platformu tak? existuje. _x00 0D_

 

3. V?zkumem ?rove? znalost?

 

z?kaznick? z?kladny z?kazn?k?, a proto je z?ejm?, ?e hladina div?ky, kte??. Hladina je zde tak? mo?nost, ?e pr?zdn? lahodn? podstavec tak n?zk?, jak lid? ?asto nakupovat. Samoz?ejm?, ?e lid? s vysokou ?rovn? nen? ani jeden ?lov?k, ale to je pravd?podobn?, ?e se v tom, ?e obchod s?m o sob? nem? ??dnou chu?, Sajikagen ze stran bude jen vyle?tit zku?enosti v boji nebudete.