Win Jak Hanemono-Dejihane (z?kladn? pojmy)

Ned?vn? pachinko, proto?e sedm stroj se stal p?edm?tem, mysl?m, ?e vstoup? i ty, kte?? nev?d?, ?e se ??k?, ?e Hanemono. N?kte?? z t?ch, kte?? v?d?, Hanemono mus? b?t ni??? v?platy, m??e to b?t n?kte?? lid?, kte?? si mysl?, ?e nen? schopn? vyhr?t.

 

Nicm?n?, pokud v?te, ?e ??st ov??it, aby se i vyhr?t Hanemono, st?le m??ete vyhr?t vyjde.

 

Za prv?, a pak popis Hanemono. Hanemono, kdy? m?? p?ejde jednu r?nu na ur?it?m m?st?, otev?e k??dla objektu znak tv??? v tv?? deskov? centra. N?kter? z objektu znak, three-d?ra je otev?en?, se stal velk?m hitem potvrdit, pokud m?? skon?il v polovin? z nich bude Hanemono.

 

v posledn? dob?, ale je Hanemono, kter? ji? nejsou snadno vid?t, zda se jedn? o v?c, pokud stejn? jako v?t?zstv?, jak chci vid?t. Hanemono je n?co, co by mohla b?t ovlivn?na t?m, nehty s korekc? na v?ce ne? sedm stroj. M?m-li myslet na v?t?zstv? v

 

Hanemono, je t?eba se pod?vat na ?pravu neht?. Jednou jsem ?el na druhou stranu, pokud jste ?pravu neht?, mo?nost vyhr?t v?ce ne? sedm stroj m??e b?t ?ekl, aby byl vy???. Nyn? pop??eme um?st?n? ?pravu neht?, kter? chcete vid?t, aby se vyhr?t.

 

Za prv?, je ?prava neht? v bl?zkosti nejd?le?it?j??ch startu Chuckera. V bl?zkosti start ,: ob? strany znamen?, ?e ti, kte?? jsou otev?en?, je samoz?ejm? v?hodn?. To je p?irozen?, v p??b?hu o dobr?m h?eb?k v bl?zkosti startu Chuckera je otev?en?, ale ta druh?, ?e stejn? d?le?it? jako u startu, je ?prava neht? v ??sti zvan? hakama v horn? ??sti po??te?n? neht?.

 

to h?eb?k, a d?val se, proto?e se jedn? o rozd?l mezi po??te?n?m Chuckera, bude snaz?? obsahovat m??. Pokud jste ?prava neht? d?l? zvan?ch hakama, je to, ?e i kdy? dot?hnout za??t trochu mnohem v?ce pravd?podobn?, ?e pro vstup do start. Mysl?m, ?e

 

m?n? v?plata ke krku, mohl bych b?t n?kte?? lid? se vyhnout, ale ve srovn?n? se stroji Seven, tak?e je snadn? zas?hnout lep?? Hanemono. ni??? investice V hlavn?m m?st?, ve h?e ucp?v?n? pry?, proto?e rovnov?ha je stabiln? jednoduch?, kousek po kousku vyplacen? v?ce ne? v??it bude zvy?ovat.

 

capture je vyrobena z ?pravu neht?, kdy? sed? v dobr?m se??zen? h?eb?k tabulky, to prost? ude?? po. Jsou-li um?st?ny v po??tku, pokud do pozitivn?ho n?lezu k otev?en? k??dla, proto?e m?? se j? m??e vyhr?t, a sedm stroje jsou ??zeny v?e v r?mci programu, mysl?m, z?bavn? a odli?n? mohou ochutnat.

 

najednou velk? mno?stv? v?plata je, ?e nelze o?ek?vat, pokud play jeden den, mysl?m, ?e vyhr?t pomalu dlouho. ?ivot Hanemono je ?prava neht?. Pokud si dob?e vzpom?n?m, ?e jen bude ?as trvat o n?co, ??k?, ?e snadno vyhr?t model v porovn?n? Seven stroj.

 

ned?vno, abych nevid?m p??li? mnoho, je zde v t?chto p?edm?st? pachinko salon?, kter? vytvo?ily velk? mno?stv?, jako je pou?it? tabulky. Dokonce i ti, kte?? se stran?, bod vyhr?t, proto?e jen ?prava neht?, se sna?? hr?t kdysi v?emi prost?edky.