Zkontrolujte funkcemi zvyk pachinko salonu [Rom vlna Operations]

Hit to, ?e kol?s? mezi nad?j? a strachem a nezas?hne stejn? si mysl?m, ?e je pachinko skute?n? pot??en?. Nicm?n?, kdy? hit je, aby n?kter? v?ci, kter? komunikuje Chang, kdy? ne hit nen? hit v?bec, m??e to b?t n?kte?? lid?, kte?? si mysleli, ?e by bylo pro?. V

 

, a ne hit hit, kdy? u? mluv?me o tom, kde a jak jsou ur?eny, aby jeden po druh?m z pachinko stroje, jste sou??st? ROM, kter? je nainstalov?n. ROM a je loterii jackpot, stroj programu nebo potvrdit hit, je ucpan? ??sti. Je to, ?e pachinko stroj srdce. Pokud

 

p??klad ??ci, pachinko jackpot loterie je jako ruleta, jedno oto?en? kolem jedin?ho rulet?, zkuste si p?edstavit, ?e na potvrzen?, zda d?t do jackpotu. Je to, mysl?m, snadno pochopiteln? s ohledem na byly provedeny v ROM. Pravideln? ROM znamen?, ?e pravd?podobnost zachycen? velk? hit bude velk? hit pravd?podobnost pachinko stroje.

 

, co se ozna?uje jako zadn? ROM je Uchikata tak bylo rozhodnuto, bylo t?eba ode??st za snadn?, ??k?, ?e ileg?ln? ROM. Nicm?n?, ve v?t?in? pachinko salonu, tak?e se pohybujeme v pravideln?ch ROM ostatk?, kter? p?i?ly od v?robce, ale tentokr?t bych cht?l pod?vat na ?ten? pravideln? ROM zvyku.

 

pravideln? ROM, se budeme pohybovat na ulici jackpotu pravd?podobnosti. Jestli?e jeden z pravd?podobnosti 340 minut, naraz? na den, opakuj?c? den nem?te hit, vy v?ci pokusit se sb?haj? v bl?zkosti pravd?podobnosti. V tomto p??kladu, pokud nen? n?kolik dn? per, proto?e se sna?? p?esunout do pravd?podobnosti ulici, az najednou. To je to, co se ??k?, ?e vlna jackpot, je to proto, ?e se najednou v?hra je nebo vyhozen?. A ven

 

, opakovan? nebo ne ven, je to asi asi m?s?c, se ??k?, ?e se sb?haj? do ulice jackpotu pravd?podobnosti. ??st vlna v m?s?ci, je to, ?e P?e?t?te si n?vyk pravideln?ho ROM. Vyberte model, kdy? se ob?vaj?, p?es ka?d? den na pachinko salonu, nemaj? vyj?t den, po n?m? n?sleduje n?kolik dn?, v jak?m rozsahu mezit?m postoje, nebo kolem toho, co je ?as nat?hnout m?? vy?el, Budeme m?t stejnou data.
to
a pokra?ovat n?kolik m?s?c?, vlna tabulky, takzvan? z?kon uvid?te. V dostate?n?m ?asov?m p?edstihu vlny, je-li investice, to znamen?, ?e v?t?zstv? procento bude pravd?podobn? zvy?ovat. V pachinko, ?e nem? z?kladn? rozd?len? stroj. Spustit m??, proto?e to znamen?, ?e m??ete vyhr?t 100%. Nicm?n?, v pachinko salonu, vyh?n?n? rychlost? vstupn? ceny a v?platy, data, kter? rozkol stroj vyjde jako ??seln? hodnota se automaticky vypo??t? ka?d? den.

 

dnes, kolik procent vy?el z toho, je-li podnik skon?il, okam?it? jsem v?d?t. V

 

pachinko salon?, kter? je ochoten ud?lat v pra?ce, bude uveden? do ur?it? m?ry prov?d?ny v m? hlav?. Sp??e v?m trp?livost ani vy?aduje pozorovac? schopnosti, ale to nen? ani znamenat, ?e je zaru?eno, ?e ur?it? ven. Cokoliv bez p?em??len?, ne? pokra?uje slep? ven, mysl?m, ?e je lep?? v??it v t? m?ry, ?e v?t?zn? procento zvy?uje. ROM, proto?e je obsa?ena ve v?ech tabulka pachinko stroj, pokud m?te z?jem, zkuste to napadnout.
zat?mco prohl?dnout zvyku
Horukon, m?li byste b?t schopni vyt?hnout v?t?zstv? s velkou pravd?podobnost? st?t schopen ??st i vlny ROM spole?n?. To d?l?. Cokoliv bez p?em??len?, ne? pokra?uje slep? ven, mysl?m, ?e je lep?? v??it v t? m?ry, ?e v?t?zn? procento zvy?uje. ROM, proto?e je obsa?ena ve v?ech tabulka pachinko stroj, pokud m?te z?jem, zkuste to napadnout.
zat?mco prohl?dnout zvyku
Horukon, m?li byste b?t schopni vyt?hnout v?t?zstv? s velkou pravd?podobnost? st?t schopen ??st i vlny ROM spole?n?. To d?l?. Cokoliv bez p?em??len?, ne? pokra?uje slep? ven, mysl?m, ?e je lep?? v??it v t? m?ry, ?e v?t?zn? procento zvy?uje. ROM, proto?e je obsa?ena ve v?ech tabulka pachinko stroj, pokud m?te z?jem, zkuste to napadnout.
zat?mco prohl?dnout zvyku
Horukon, m?li byste b?t schopni vyt?hnout v?t?zstv? s velkou pravd?podobnost? st?t schopen ??st i vlny ROM spole?n?.