Old pachinko je, ?e n?kte?? lid?, ?e dobr? v?le bylo snadn? i bez tolik investice. Ned?vn? Pachinko je hazard je velmi siln?, je p?ipraven zmizet v dob? krat?? ne? 30 minut 10.000 jen?.proto?e to je t...

V posledn?ch letech, proto?e je vyd?no mnoho ?asopis pachinko, informace se stala tak jednoduch? vstoupit do ruky. Tak?e, jestli?e osoba, kter? zas?hla Pachinko, jednou jsem think're z?jem na tom, aby...

V zajet? Horukon, to je ?ekl, aby rozd?lili jackpot slou?en?m Pachinko stroj transform?toru. Tak?e, ??k? se, ?e ??inn? p?i zachycov?n? Horukon, chci vid?t, jak? druh v?c? vztahu mezi Horukon a skupin....

Pokud nem?te dob?e v?te, pachinko salon v tomto Horukon je, zd? se, ?e n?kte?? lid? jsou pova?ov?ny za nez?konn?, jako je nap??klad vzd?len?, origin?l nen? stroj, kter? n?co takov?ho. Horukon, je zkra...

Pachinko stroj, to je v?dy namontov?n ROM. Tak?e, jak? druh v?ci bu? pro ROM, cht?l bych se pod?vat na to, jak to funguje. Vzhledem k tomu, ROM, nebo ur?it jackpot, kter? obsahuje program, jako je dos...