Karakteristike - vidi kroz na?in Horukon srednjeg vremena vezivanja

U Horukon snimanje, bilo je biti u mogu?nosti da postavite loptu sa Horukon. Me?u njima, visoka monta?a, srednji postavka je da su prisutni low-set i tri vrste. U, u sredini setu, ?elimo ono ?to ?e izgledati na ono ?to je da se dogodi. Srednji skup

 

Horukon je najte?e vidjeti kroz 3 vrste postavki.

 

Kao razlog, ti takve stvari, jer pokret sli?an visoko postavljene u to vrijeme se mo?e vidjeti. Na primjer, u high-set, ali je bilo da postoji osje?aj da lopta se usisava u po?etku, tako stvari kao ?to je isti iu sredini kad do?e do postavke.

 

tako?er, i pojava da postaje te?ko smanjiti loptu u gornje le?i?te, tako?e je sa tako?er javljaju u sredini setu fenomen te?i ulica kroz. ?injenica da je razlika izme?u visoke postavke i srednji postavke, do?ete na ?injenicu da nije prevelika.

 

Me?utim, mi volimo tu je i mjesto gdje druga?iji u visokom postavke i srednji okru?enju.

 

to, ?ini se ?injenica da je broj u pru?anju i jackpot je druga?ija. U slu?aju visokih postavke, u okviru grupe, koja je izabrana u odluci grupe, ali je bio veliki hit javlja jedna za drugom, u slu?aju srednje postavke, tako?er u osvajanje grupe, od ?etiri u pet grupa, o jednom samo vi vjerojatno se de?avaju stvari koje su jackpot nije zatvoren.

 

u ovoj teoriji, me?u onima koji su na afirmaciji hvatanje Horukon, jer ima i onih koji mi?ljenje je druga?ije, ne znam jasno to. S obzirom na ?injenicu da neki ljudi imaju tu vrstu mi?ljenja, poku?ajte referentnim kao jedan od mi?ljenja.

 

ove pojave ?e biti karakteristika koja se mo?e pojaviti u sredini okru?enju.

 

tako ne?to je, udaraju?i ciljem na stolu koja se javlja na redovnoj osnovi, ?ak i usred setu je rekao da je mogu?e da bi privukli veliki hit u unaprijed.

 

Me?utim, za hvatanje pomo?u Horukon, imaju razli?ita mi?ljenja me?u onima koji su to potvrditi Tako?er je istina da je ?esto slu?aj da. S obzirom da je i malo se pi?e o sredini seta kada je u

 

neto, itd, u osnovi u odnosu na visoke postavke i fenomen ne?to sli?no, to ?e postati na ?injenicu da je dobra ideja da pogledate broj ili sli?no u jackpot Mislim da je.