Kraja mjeseca, kasno u pa?inko salonu funkcije (period oporavka ili open-?ivot)

※ je samo kraj

 

pa?inko salonu Molimo pogledajte kao trend za cijelu industriju, mislim da su neki ljudi koji su ?uli glasine da ne?e van. U stvari, to je u redu. Kraj pa?inko salona je, u ve?ini prodavnica, molimo vas da mislite da je period oporavka. Prema poslovnom planu jasno, to je vrijeme kona?nog uskla?ivanja. (To je, ako postoji i druga strana medalje je da, ako nije imao mnogo od pu?tanje loptu prema ovaj put slu?aj da se smanji.) _ X000D_ kao ?to su
Xintai zamjena i ogla?avanja tro?kova koji doga?aj odr?an je, kao rashod od po?etka mjeseca iznos je odre?en.

 

Xintai zamjena je tako?er odgovoran za kraj mjeseca, tro?kovi jer se dogodio na po?etku mjeseca, on taj iznos ?e do?i neminovno postaje neophodno oporavak. Ako idete po planu, ?ak i ne treba toliko oporavio ?ak kraja mjeseca, stvari koje pa?inko je ne?to ?ak poput kockanja, koji je otvoren. Dok gledate podataka

 

, platformu isplatu protoka i proizvo?a?i mogu?nosti, na kraju, u kombinaciji sa svojim iskustvom, itd, pogodio noktiju, jer ?emo odrediti set, naravno, izlazi na neo?ekivani ili nema, ?injenica da or've uzeti je vrlo ?esto u svijetu.

 

U tome pa?inko salon, za finalno pode?avanje dobiti iz poslovanja, od oko 20. svakog mjeseca, po?eo je da zategnuti nokat, ili smanjenje postavka Horukon, unesite oporavak sistema. Govore?i o tome za?to ovaj put, je 25. svakog mjeseca u javnosti, to ?e biti tvoj dan isplate. Ako postoje plate, ako ne i ne?to, klijenti me juriti pobjedu nego ?to je uobi?ajeno. Vi?e nego na po?etku mjeseca ili sredinom, je to vjerovatno mi sa novcem.

 

Osim toga, ?injenica da juri mene je malo previ?e nego ?to je uobi?ajeno, ?ak i ako je stroge uvjete nokta i pode?avanja, prodaja je porasla, ona ?e biti u stanju da se podigne bruto dobiti. Nekoliko dana od 25 dana previ?e za Hall, prodaja bez tako?er donio pokrenuti i bruto dobiti i podigao, postaje na ?injenicu da je u toku najvi?e u mjesec dana zaraditi i.

 

kojoj mjeri ?injenica da ni oporavak vremena, tako da dolazi uklju?eni u ka?njenja iz poslovnog plana svake prodavnice, ne kategori?ki tvrditi, kada ste snimili veliki zaostatak od bruto plan dobiti, oporavak i ?irine, od vas ?e pove?anja naravno.

 

kraja mjeseca, nokti pode?avanja i postavke, kao i, Ako ?ekate predugo i da nije ni jedan dan, to bruto cilj profit ulica vi?e ne?e biti u potpunosti uzeti. U mnogo operativni plan pa?inko salonu je svet koji je za prodaju, u oba skupa skup bruto dobiti.

 

isto prilago?avanje noktiju, tako?er zna?i da stavi seta, kada je u odnosu na po?etak mjeseca ili sredinom, je ?irina neo?ekivano postaje manji kraja mjeseca da im se dozvoli. ?ak i malo, kako bi se pouzdano oporavio, to je da poku?amo da neuspjeh bez pode?avanja samo vi psiholo?ka situacija na kraju strane menad?menta.

 

samo zato, da postane sve stoje u istoj situaciji, da li je nerazumno vrijeme. Do te?ke pode?avanje je samo nekoliko jedan ton isplata je previ?e dobar. Tablicu koja je normalna prilago?avanje noktiju i Horukon podesiti, da su u redu. Osim toga, slot, i sli?no, u biti lako podesiti promjena nego pode?avanje nokti, ?to ga ?ini lako za o?ekivati ??je loptu u odnosu na pa?inko.

 

kraj otvora, u odnosu na pa?inko, u igri, ne dobijete va?u pomo?, ali je rekao da je nepovoljna situacija. Kraja mjeseca da se ne zaboravi na ?injenicu da je u periodu oporavka, da ispita cilj postolje, bolje je igrati bez previ?e juri hit previ?e. To je ?irina neo?ekivano postaje manji kraja mjeseca biti. ?ak i malo, kako bi se pouzdano oporavio, to je da poku?amo da neuspjeh bez pode?avanja samo vi psiholo?ka situacija na kraju strane menad?menta.

 

samo zato, da postane sve stoje u istoj situaciji, da li je nerazumno vrijeme. Do te?ke pode?avanje je samo nekoliko jedan ton isplata je previ?e dobar. Tablicu koja je normalna prilago?avanje noktiju i Horukon podesiti, da su u redu. Osim toga, slot, i sli?no, u biti lako podesiti promjena nego pode?avanje nokti, ?to ga ?ini lako za o?ekivati ??je loptu u odnosu na pa?inko.

 

kraj otvora, u odnosu na pa?inko, u igri, ne dobijete va?u pomo?, ali je rekao da je nepovoljna situacija. Kraja mjeseca da se ne zaboravi na ?injenicu da je u periodu oporavka, da ispita cilj postolje, bolje je igrati bez previ?e juri hit previ?e. To je ?irina neo?ekivano postaje manji kraja mjeseca biti. ?ak i malo, kako bi se pouzdano oporavio, to je da poku?amo da neuspjeh bez pode?avanja samo vi psiholo?ka situacija na kraju strane menad?menta.

 

samo zato, da postane sve stoje u istoj situaciji, da li je nerazumno vrijeme. Do te?ke pode?avanje je samo nekoliko jedan ton isplata je previ?e dobar. Tablicu koja je normalna prilago?avanje noktiju i Horukon podesiti, da su u redu. Osim toga, slot, i sli?no, u biti lako podesiti promjena nego pode?avanje nokti, ?to ga ?ini lako za o?ekivati ??je loptu u odnosu na pa?inko.

 

kraj otvora, u odnosu na pa?inko, u igri, ne dobijete va?u pomo?, ali je rekao da je nepovoljna situacija. Kraja mjeseca da se ne zaboravi na ?injenicu da je u periodu oporavka, da ispita cilj postolje, bolje je igrati bez previ?e juri hit previ?e.