Horukon visokim funkcijama vidi kroz na?in postavljanja

U Horukon snimanje, ka?e se da su postavljeni divizije. Pa?inko shop, ako Uchikome ciljnu prodaje Horukon, i slobodno izra?unati stopa smanjenja, vi se ka?e da kontroli?u isplate.

 

Kontrola isplata je grupisani od ?etiri od pet u odre?enim uvjetima stoje, Ako postanete skup put, od vas se ka?e da je sistem koji alocira jackpot. Tako?er, grupa odre?uje Horukon, prilikom izdavanja jackpot, ROM ton je bio da se pokupi ?vrsti stav.

 

ton slobodnoj bazi ili ROM je uznemirena postoljem je da postoji manje ?anse da bude izabran. U

 

, oni koji recitovati hvatanje Horukon je, kakva pona?anje ?elimo da pogledamo ono ?to je da je u?la u visoko-seta, kada sam ustao. Visine

 

postavljanje u to vrijeme, naj?e??e mi?ljenje kao fenomen vide u neposrednoj je jackpot stola je ?injenica da postoji fenomen kao ?to je lopta koja te?e kroz odbor usisan u startu. Lopta koja je pre?ao na normalnu blok, ?e poku?ati da Ochiyo ispod u odnosu na privla?nost.

 

pogodio nokat u to vrijeme, ili spadaju u odskakanje na raznim uglovima, ti ili u?li u startu. U grupacija je re?eno u ovom Horukon snimanje, postalo je stvari koje se dodjeljuju u transformatoru veze. Kada

 

Horukon odrediti grupa jackpot, magnetske sile akata, osjeti da postoji osje?aj da se izvu?i loptu. A onda, Toka postaje te?ko smanjiti loptu ste ga podigli, kao ?to je lopta oti?la prolazi kroz-dobro.

 

razloga za?to je ovaj fenomen nastaje tako?er ?e biti isti kao razlog je gore opisano.

 

i, re?eno je da razli?ite pojave ?ak i kada je jackpot ?e do?i do javlja va? stol, naj?e??e mi?ljenje me?u njima, u drugim stolom u istoj grupi, super domet i intenzivna Atsurichi je uvijek dogodi, to je fenomen se de?ava da odstupaju. Visine

 

postavljanje u to vrijeme, veliki po Ri, kada se dogodi, re?eno je da se mo?e oduzeti po prosjeku 9 stanica Chang, visoka skup u to vrijeme, postoji i teorija da je vjerovatno?a da je ista grupa je osvojiti odre?ivanje jackpot je visoka.

 

Pored toga, kada je doneta odluka slede?u grupu, ali neki ljudi koji su do?li na loptu za po?etak gore.

 

i visok postavka u vrijeme lutrija jackpot je rekao da je ?esto mjesto, vi lutrija od 4 puta na sat treba izvr?iti.

 

ili vi?e, to je fenomen koji se javlja u trenutnoj visini Horukon postavljanje u to vrijeme.

 

Na taj na?in, poku?ali smo predstaviti tipi?ne fenomen koji je rekao da bi naj?e??e javljaju.

 

Za Horukon na?in hvatanje i pona?anje, va?no je da vjerujete kojih je jedna, jer tamo teorije. Nakon toga, postoji slaganje samo vrijednost iskustva u praksi.