WIN Kako Hanemono-Dejihane (osnovni pojmovi)

Nedavne pa?inko, jer je sedam ma?ina je postao predmet, mislim da je ulazak u ?ak i one koji ne znaju, ka?e se da Hanemono. Neki od onih koji znaju, Hanemono je da je manje isplate, to mo?e biti neki ljudi koji misle da to nije u stanju da pobedi.

 

Me?utim, ako znate dio da se utvrdi kako bi se pobijediti Hanemono, jo? uvijek mo?ete osvojiti izlazi.

 

Prije svega, a potom i opis Hanemono. U Hanemono, kada lopta u?e u jednu priliku na odre?enoj lokaciji, ?e otvoriti krila objekta karakter u lice centra odbora. Neki od objekta karaktera, tri-rupa je otvorena, postati veliki hit potvrditi da lopta u?e u sredini od njih ?e biti Hanemono.

 

nedavno, ali je Hanemono koje vi?e nisu lako vidjeti, da li je stvar ako poput pobede kako, ?elim da vidim. Hanemono je ne?to vjerovatno biti pogo?eni noktiju prilagoditi na vi?e od sedam ma?ina. Ako mislim na pobjedu u

 

Hanemono, postoji potreba da pogledamo pode?avanje noktiju. Jednom sam oti?ao u suprotnom, ako ste pode?avanje noktiju, mogu?nost da osvoji vi?e od sedam ma?ina mo?e se re?i da je ve?i. Sada ?emo uvesti lokaciju prilago?avanja noktiju ?elite da vidite kako bi se pobijediti.

 

Prije svega, je prilago?avanje ekser u blizini najva?nijih start chucker. U blizini samog po?etka ,: obje strane, oni koji su otvoreni je, naravno, prednost. To je prirodno u pri?i dobre nokte u blizini po?etka chucker je otvorena, ali onaj drugi, koji jednako va?no kao u po?etku, je prilago?avanje noktiju dijela pod nazivom hakama na vrhu po?etka noktiju.

 

ovaj noktiju, i gledaju?i se, budu?i da je jaz izme?u po?etka chucker, ?e biti lak?e da sadr?i loptu. Ako ste prilago?avanje noktiju dijelova zove hakama, je da iako zategnuti po?eti malo mnogo, ?e??e ulaze u startu. Mislim da je

 

manje isplata u vrat, mo?da bih neke ljude da su izbje?i, ali u odnosu na sedam stroj, ?to ga ?ini lako pogoditi bolje od Hanemono. manja ulaganja U glavnom gradu, da igraju za?epljenja dalje, jer je ravnote?a stabilan lako, malo po malo isplate vi?e nego vjerujem u ?e se pove?ati.

 

snimanje je izra?en od prilago?avanja noktiju, jednom sjedi u dobrom sto prilago?avanje noktiju, samo udari nakon toga. Ako stavljen u startu, ako stavi u hit za otvaranje krila, jer je loptu ona mo?e pobijediti, i sedam ma?ine su pod kontrolom sve ?to je u programu, mislim da je zabavno i druga?ije mogu ku?ati.

 

u jednom trenutku, veliki iznos za isplatu je da se ne mo?e o?ekivati, dok predstava jednog dana, mislim da polako da osvoji dugo. ?ivot Hanemono je prilago?avanje nokat. Ako se dobro se?am se samo vrijeme ?e se malo, ona ka?e da je lako osvojiti model u odnosu Sedam ma?ina.

 

nedavno, mo?da ne vidim previ?e, ne postoji u takvom predgra?u pa?inko salona koje su uspostavile mnogo, kao ?to je koristi sto. ?ak i oni koji su izbjegavali, su?tina da pobedi, jer samo pode?avanje noktiju, poku?ajte da igraju jednom svim sredstvima.