g?r? Pachinko salonu yeri biznes siyas?ti f?rq (Station Agents & ??h?r?traf? ma?azalar)

H?r hans? bir ma?aza, m?n site ??rait m?xt?lif cihazlar il? i? hesab edir?m. Pachinko m?xt?lif v? m?xt?lif t?dbirl?r, biznes v? site ??raiti ?z ma?aza image edilm?si var, istisna deyil. M?s?l?n, stansiya ma?azalar v? ??h?r?traf? ma?azalar qar??s?nda f?rq b?y?k x?susiyy?tl?ri var. m??t?ri bazas? v? pik ?m?liyyat zaman? f?rqi m?qayis? ed?k.

 

■ Pachinko salonlar?, m??t?ri bazas? v? pik ?al??an stansiyas? Pachinko salonu qar??s?nda vaxt zonas?

 

Station i? h?yata ke?irm?k ???n ?ox downtown piyada yol yarad?r ma?azalar?. yax?nl???nda qatar stansiyas? v? evdar ofis i??il?ri v? ya?l? v? g?nc ki?i v? qad?nlar?n i? yolu ev ???n, biz ya? m?xt?lif m??t?ri bazas? g?zl?yirik. X?susil?, bu davran?? g?nl?ri daha ?mumi. s?h?rd?n ax?am ?rzind? x?susil? band qad?n tez-tez vaxt olacaq, daha bel? evdar v? ?ox ya?l? deyil.

 

Amma stansiyas? pik ?m?liyyat qar??s?nda buradan bel? edir. ax?am geri yax??d?r From, ?v?z qaydada bu d?f? i?d?n sonra maa?l? i??i ?m?liyyat ?ks?riyy?ti hesab ba?layacaq

 

s?h?r ma?aza g?l?n edilmi?dir. Bu zaman ?sas?n, s?x m??t?ri bazas?n?n n? d?vriyy?si "stansiyas? ma?aza qar??s?nda ?n b?y?k x?susiyy?t var. orada m?qs?d ??nki
g?cl? baza da at?l?r qay?tmaq ???n m??t?ril?r var, ??nki b?rpa ki, k?lam funksiyalar? bir vaxt? var
ma?aza da se?im biri kimi olacaq.

 

m?sabiq? ?vv?l ?idd?tli stansiyas?nda, ma?aza bu sa? ??tin olur ki, 7 pm v? ya g?nl?ri 8 saat 6 saat da m??t?ril?ri c?lb ed? bilm?z.

 

(ma?aza n? ROM Yara Horukon il? topu t?nziml?m?k ???n var, se?im bu vaxt zonas?n? off almaq ???n, g?lmi?k?n ※.) _ x000D_
Lakin maa?l? i??il?ri bayram bayram ???n, ?m?liyyat g?norta saatlar?ndan etibar?n pik v? ax?am tamamil? f?rqli ax?n? v? g?nl?ri olacaq. Bundan ?lav?, dig?r ma?azalar h?yata r?qab?t tez-tez ma?aza, h?tta q?sa m?dd?td? top, ??nki ?m?liyyat ?ox d?yi?di olacaq.

 

 

 

??h?r?traf? Pachinko salonu m??t?ri bazas? v? pik ■ vaxt zonas? bas?n ?m?liyyat

 

v? ??h?r?traf? ma?aza haqq?nda haqq?nda Station ma?aza m??t?ri bazas?n?n ?l??s? g?zl?m?k n? dem?k. havadarlar?n?n dan??an v? qon?uluq evdar v? istirah?t atas? ya? y?ks?k d?, biz bel? 40-dan 60 kimi ??xsin g?r?n???, bir ?ox g?r?r?k. bilik s?viyy?sinin

 

qonaqlar g?cl? baza v? d?rnaq d?z?li?l?rin bo? ?irin masa ?ox trend d? var ki, bu, ?ox deyil, nisb?t?n a?a??.

 

kimi uzun park avtomobil v? ya motosiklet v? ya kimi ziyar?t edir Pachinko salonu, ?traf?nda bir s?z z?ng etm?k ???n kifay?t q?d?r m??hur restoran deyil var, bu ?ox daha ?ox, o dem?k deyil ki, h?tta erk?n saatlar?ndan etibar?n ma?aza g?l?n olanlar ki, bir ?ox status-kvo var. ?al??an, ma?aza g?lir qon?uluq ya?amaq ?g?r g?nortadan ?vv?l v? sonra 12 saat elongation ba?layacaq, ??nki

 

?ks?riyy?ti, pik istehsal 1 saat 3:00 rad?l?rind? ?ox ma?aza var. V? ??h?r?traf? ma?aza h?ft?nin g?n pik ?m?liyyat aras?nda az f?rq var. bir r?qab?t ma?aza var olsa bu yax?n deyil, ??nki, bu, m??yy?n m??t?ril?r? qoymaq ???n asand?r.

 

 

 

???

 

1 bu x?susiyy?tl?ri ?sas?nda m?bariz?d? d? istifad? etm?kdir. strategiyas?n?n bir o g?n ?n isti vaxt? off almaq ???n kimi ?m?liyyat uzan?r olan vaxt? var, m?xt?lif ??nki H?m?inin, pik yerini vaxt zonas?

 

ma?aza ax?r. bir Pachinko salonu kimi, ?lb?tt?, y?ks?k istifad? nisb?ti ma?aza m?raci?ti ???n deyil olduqda bir ?ox top verilmi? ??xs, orada m?qs?di deyil, ??nki.

 

2
. vaxt? olan vaxt?

 

m??t?ril?r m??t?ril?r m?badil?si g?cl? baza ?irin masa olur ke?id v? bir d?rnaq almaq bil?r. m?s?l?n, ev xan?mlar? halda, v? he? bir m?s?l? die g?cl? nec? olacaq, bel? ki nahar haz?rlanmas? yoxdur, ??nki bu, m?n k?n?ls?z geri ki, bir ?ox insan var. bel? bir platforma aparacaqlar strategiya qazan?r Pachipuro d? m?vcuddur. _x00 0D_
3
. t?dqiqat m??t?ril?rin bilik s?viyy?si

 

m??t?ri bazas?, bu ayd?n niy? ki kim tama?a?? s?viyy?si. bo? dadl? postament a?a?? insanlar tez-tez ma?aza kimi ki, imkan? da var s?viyy?d?dir. ?lb?tt? ki, y?ks?k s?viyy?d? insanlar h?tta bir ??xs deyil, lakin ma?aza ?z? he? bir dad? var ki, olmaq ehtimal? olmas?, t?r?fl?rin Sajikagen yaln?z d?y?? t?cr?b?si Polyak gedir siz olacaq.