Pachinko salonu Horukon qrup konfiqurasiya tez n?dir

H?r bir qrup ???n Hall konfiqurasiya jackpot siqnal cavab olaraq qrup konfiqurasiya, jackpot s?nd?rm?k biri olacaq. hall conserver ?l? Strategiya Dasa fikir n? olmu?dur. Burada ?l? g?r?nt?lenen zal? conserver, biz qrup konfiqurasiya ?mumi model kimi tan?nan n? t?qdim etm?k ist?yir?m.

 

zal? conserver ?l?, son say? konfiqurasiya qrup konfiqurasiya, yan-yan konfiqurasiya, bu nizams?z konfiqurasiya ?? n?v var ki, deyilir. Onlar?n aras?nda konfiqurasiya milli ?n b?y?k, yan-yan konfiqurasiya deyilir v? m?xt?lif son konfiqurasiya kimi istinad olunub, lakin bir ?ox hallarda formal bir olub bilmir.

 

bu konfiqurasiya ?n ?mumi, yan-yan konfiqurasiya d? son konfiqurasiya d? bunu t?sdiq etm?k asand?r ki, bir ?ey g?r?n?r deyil ki, bu tan?nan il? asan oldu?unu s?b?b ??nki. Bu Pachinko salonu t?sdiq al?na bil?r ki, deyil, ??nki f?rziyy? bel? olard? fakt olmu?dur. son konfiqurasiya halda

 

, transformator s?ra il? ba?l?d?r olan c?dv?lin sonunda eyni platforma bir qrup olacaq. 1 qrup t?xmin?n be? g?r?n?r. M?s?l?n, adan?n 20 ?d?d, bu be? qruplar ada var ki, olacaq.

 

bu qrupla?d?r?lmas?, ??nki zal conserver ?l? ?ikay?t olacaq b?t?n Pachinko salonu h?yata ke?irilmi?dir. jackpot lotereya qalib zaman ?n tez-tez d? olacaq ki, yan-yan konfiqurasiya, yan-yan, bir d?rd-be? qruplar olmu?dur ki, fakt jackpot orada yay?l?r ki, olacaq.

 

Lakin son ill?rd? bu son konfiqurasiya v? yan-yan konfiqurasiya qar??d?rma bir Pachinko salonu da var ki, deyilir. yan-yan konfiqurasiya v? son konfiqurasiya qar??d?r?l?r varsa, bel? ki, biz bir az daha ??tin olur deyilir m??yy?n ada m?xt?lif var. son konfiqurasiyalar? ada qar???q ild?n

 

Pachinko salonlar? v? yan-yan konfiqurasiya adas?nda aras?nda, bu jackpot meydana g?ldi zaman t?dqiqat ???n vaxt deyilir. bu qrup -Loop b?lm? olduqca as?l? olmayaraq bu c?r modell?rin, sonra yaln?z say? ki, jackpot eyni qrup daxilind? tez-tez ba? verir m?n ?ey durmaq ?lav? edilmi?dir.

 

Lakin son vaxtlar, problem qar??s?n? almaq ???n bir transformator biri m??yy?n bir ?ox Pachinko salonlar? var. bu ?ey, o art?q var riay?t edir?m qrupla?d?r?lmas? m?vcudlu?u izah. qrup konfiqurasiya

 

fikir, yaln?z birlikd? olmaq olur olan jackpot baza say? he? bir ?sas yoxdur ki, g?man edilir. hall conserver ?l? istinad qrup konfiqurasiya m??yy?n edilir v? ya, siz getm?k ???n Pachinko ma?azada, bir n?z?r maraql? ola bil?r.